ผังอาคารเรียน และห้องเรียนใหม่ สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [11ม.ค.2562] ( 11)
  ผังอาคารเรียน และห้องเรียนใหม่ สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [24ธ.ค.2561] ( 141)
  วันจันทร์ 24 ธ.ค.61–อาทิตย์ 13 ม.ค.62 วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (นิสิตจะต้องชำระเงินก่อนวันลงทะเบียน 1 วันจึงจะสามารถลงทะเบียนได้)

ป.โท รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [12ธ.ค.2561] ( 27)
  นิสิต ป.โท ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย (2) ปีการศึกษา 2561

ป.โท นิสิตเข้าใหม่ ภาคปลาย 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ ป.โท นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ค่าสมัคร) ประกาศ [4ธ.ค.2561] ( 25)
  นิสิตเข้าใหม่ ภาคปลาย 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ ป.โท นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พิมพ์แจ้งหนี้ (KU9) ชำระค่าสมัคร

ตารางสอบไล่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [26ต.ค.2561] ( 151)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [23ก.ค.2561] ( 174)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2560 [] ประกาศ [12ก.ค.2561] ( 148)
  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 700 บาท ที่ห้องงานคลังชั้น 3 อาคาร 1 และนำใบเสร็จรับเงินมาส่งที่ช่องบริการที่ 4 งานบริการการศึกษา

รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [6ก.ค.2561] ( 173)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา [] ประกาศ [11พ.ค.2561] ( 412)
รูปถ่าย (ชุดครุย) สำหรับเอกสารจบการศึกษา [] ประกาศ [5มี.ค.2561] ( 219)
  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3838)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 4253)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7