ตารางสอบไล่ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [19เม.ย.2561] ( 8)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

(ป.โท ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ) ตารางสอบ และกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [20เม.ย.2561] ( 231)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาโท แรกเข้าประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ [2เม.ย.2561] ( 0)
  ค้นหารายชื่อ และพิมพ์ใบชำระค่่าธรรมเนียมการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [29มี.ค.2561] ( 0)
  นื่องจากวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการส่งคะแนนผ่านระบบเครือข่ายของอาจารย์ สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

รูปถ่าย (ชุดครุย) สำหรับเอกสารจบการศึกษา [] ประกาศ [5มี.ค.2561] ( 47)
  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 ณ.วันที่ 22 ก.พ.61 [] ประกาศ [22ก.พ.2561] ( 38)
  ตรวจสอบ รหัสนิสิต ตัวสกดชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา โดยยื่นคำร้องขอเอกสารพร้อมรูปชุดครุยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

ตารางสอบกลางภาคประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [13ก.พ.2561] ( 80)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รายชื่อนิสิตรหัส 57ที่ไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ [] ประกาศ [31ม.ค.2561] ( 361)
  นิสิตที่ไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นสอบได้ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [30ม.ค.2561] ( 1408)
รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [25ธ.ค.2560] ( 1282)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560] ( 0)
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 8713)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [02มิ.ย.2560] ( 1054)
การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3614)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 4109)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7