หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ปีที่ปรับปรุง 2550)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (132) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ94หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา15หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต  
         วิชาแกน42หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ34หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก18หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01418112Introduction to Computer
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(2-2)  
        01418113Electronics Data Processing
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)  
        02729102Computer Application in Everyday Life
การประยุคคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3(2-2)  
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต   
        01052101General Food Science
วิทยาศาสตร์การอาหารทั่วไป
3(3-0)  
        01301201Resource and Environmental Conservation
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
        01999012Health for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0)  
        01999211Mathematics and Computers in Everyday Life
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3(2-2)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01459111General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0)  
        01459101Psychology for Modern Life
จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0)  
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต   
        01452111History and World Civilization
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก
3(3-0)  
        01452112History and Contemporary World Affairs
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบัน
3(3-0)  
        01460111Introduction to Sociology
สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0)  
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3(3-0)  
        01450101Thai Society in Today's World
สังคมไทยในโลกปัจจุบัน
3(3-0)  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3   หน่วยกิต   
        01351211Thai Heritage
มรดกโลก
3(3-0)  
        01387101The Art of Living with Others
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3(3-0)  
        01387121Introduction to Logic
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0)  
        01999031The Heritage of World Civilization
มรดกอารยธรรมโลก
3(3-0)  
        01999032Thai Studies
ไทยศึกษา
3(3-0)  
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต   
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ 1(ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)01355111 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)01355112 
        01355xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx)3(3-0)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0)  
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต   
        01361111Using Thai in Studying
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษา
3(3-0)  
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      42   หน่วยกิต   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0)  
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0)  
        01101181Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0)  
        01101182Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0)  
        01130171Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
3(3-0)  
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)01130171 
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3(3-0)  
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3(3-0)  
        01132142Business and Legal Environment
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3(3-0)  
        01132242Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132338Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business
สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0)  
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0)01134111 และ 01131211 หรือ01132211 
        01133211Operations Management
การจัดการผลิต
3(3-0)01132111 
        01134211Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0)  
        01417111Calculus I
แคลคูคัส I
3(3-0)  
        01422111Principles of Statistics
หลักสถิติ I
3(3-0)  
    วิชาเฉพาะบังคับ      34   หน่วยกิต   
        01132211Organization Behavior
พฤติกรรมการจัดการ
3(3-0)  
        01132221Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)01132111 
        01132311Office Management
การจัดการสำนักงาน
3(3-0)01132111 
        01132314Environment of Business
สภาพแวดล้อมธุรกิจ
3(3-0)01132111 
        01132323Industrial Relation
อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(3-0)01132221 
        01132333Management Information System
ระบบข่าวสารเพื่อการจัดการ
3(3-0)01132111 
        01132336Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0)01132338 
        01132412Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0)01132111 
        01132451International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0)  
        01132491Basic Research Methods in Business
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0)  
        01132497Seminar
สัมมนา
1  
        01132498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
   วิชาเฉพาะเลือก      18   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสาขาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ/หรือเรียนวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้อีก 12 หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาสาขาการจัดการ   
        01132243Business and Social Responsibilities
ธุรกิจและความรับผิอชอบ
3(3-0)  
        01132313Organization Communication
การสื่อสารในองค์การ
3(3-0)01132111 
        01132321Human Resource Development
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)01132221 
        01132322Wage and Remuneration Management
การจัดการค่าจ้างและค่าตอบแทน
3(3-0)01132221 
        01132334Business System Analysis
การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
3(3-0)01132111 
        01132337Business Negotiation
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0)  
        01132341Business Law on Industry
กฎหมายธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132342Business Law on Finance
กฎหมายธุรกิจการเงิน
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132343Business Law on Maritime
กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาวี
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132344Business Law on Consumer Protection
กฎหมายธุรกิจคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132411Resource Management in Business
การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ
3(3-0)01108111 หรือ 01132111 
        01132414New Enterprise Management
การจัดการวิสากกิจแรกตั้ง
3(3-0)01132111 
        01132415Management of Learning Organization
การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้
3(3-0)01132111 
        01132421Manpower Planning
การวางแผนอัตรากำลัง
3(3-0)01132111 
        01132422Performance Appraisal
การประเมินผลบุคลากร
3(3-0)01132111 
        01132431Management Simulation Techniques
การจัดการโดยเทคนิคจำลอง
3(3-0)01132338 
        01132432Project Evaluation in Business
การประเมินโครงการทางธุรกิจ
3(3-0)01132111 
        01132441International Business Law
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132442Business Law on Intellectual Properties
กฎหมายธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132452Comparative Management
การบริหารเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0)  
        01132490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6  
   กลุ่มวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์   
        01103311Labour and Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
3(3-0)  
        01104311International Economics
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0)  
        01106311Economics of Natural Resource and Environment
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0)01108211 
   กลุ่มวิชาสาขาการบัญชี   
        01130111Introduction to Principles of Accounting
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2)  
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0)01130111 
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0)01130111 
   กลุ่มวิชาสาขาการเงิน   
        01131312Financial Analysis
การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0)01131211 
        01131313Personal Finance
การเงินบุคคล
3(3-0)  
        01131315Credit and Collection
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
3(3-0)  
        01131316Business Asset Management
การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ
3(3-0)01131211 
        01132317Principles and Policy of Investment
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0)  
        01131321International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0)01131211 
        01131411Securities Analysis
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0)01131211 
   กลุ่มวิชาสาขาการจัดการการผลิต   
        01133242Introduction to Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0)  
        01133317Quality Management
การจัดการคุณภาพ
3(3-0)01133211 
        01133318Supply Chain Management
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0)01133211 
        01133323Hotel Management
การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0)  
        01133324Meal Service and Restaurant Management
การจัดการธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร
3(3-0)  
        01133341Introduction to Technology Management
การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0)  
        01133415Operations Strategy
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
3(3-0)01133211 
        01133427Airline Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0)01133211 
   กลุ่มวิชาสาขาการตลาด   
        01134212Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0)01134211 และ 01459111 
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3(3-0)01134211 
        01134321International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0)01134211 
        01134342Retailing
การค้าปลีก
3(3-0)01134211 
        01134411Marketing Management
การจัดการการตลาด
3(3-0)01134211 
        01134422Service Marketing
การตลาดบริการ
3(3-0)01134211 
        01134423Industrial Goods Marketing
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3(3-0)01134211 
        01134442Principles of Logistics Management
หลักการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาสาขานิติศาสตร์   
        01453351Labor Law
กฎหมายแรงงาน
3(3-0)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01130171Fundamentals of Accounting
การบัญชีเบื้องต้น
3 
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3 
        01134211Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        01355111Foundation English I (ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
3 
        01417111Calculus I
แคลคูลัส I
3 
        xxxxxxxxวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3 
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
3 
        01418113Electronics Data Processing
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3 
        01459111General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
3 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3 
        01132221Personnel Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
3 
        01422111Principles of Statistics I
หลักสถิติ I
3 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        01132142Introduction to Business Law
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3 
        01132211Organization Behavior
พฤติกรรมการจัดการ
3 
        01133211Operations Management
การจัดการการผลิต
3 
        01355xxxภาษา(เลือก)3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษา3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01132311Office Management
การจัดการสำนักงาน
3 
        01132333Management Information System
ระบบข่าวสารเพื่อการจัดการ
3 
        01132314Environment of Business
สภาพแวดล้อมธุรกิจ
3 
        01132338Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business
สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 
        xxxxxxxxภาษาต่างประเทศ3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01132242Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3 
        01132323Industrial Relation
อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 
        01132336Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก6 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        01132412Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 
        01132451Intenational Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        01132491Research Methods in Business
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก6 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        01132413Business Policy
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        01132497Seminar
สัมมนา
1 
        01132498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3