หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ปีที่ปรับปรุง 2555)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (132) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ94หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต  
         วิชาแกน39หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ31หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชาภาษา      18   หน่วยกิต   
   ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)01355111 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)01355112 
        01355xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx)3(3-0)  
   และให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ อีก 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0)  
   และให้เลือกเรียนรายวิชาในมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
        01361111Introductory Thai Usage
การใช้ภาษไทยเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)  
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      39   หน่วยกิต   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0-6)  
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหาภาค I
3(3-0-6)  
        01101181Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0-6)  
        01101182Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0-6)  
        01130171Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)  
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)01130171 
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3(3-0-6)  
        01132142Business and Legal Environment
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3(3-0-6)  
        01132231Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132332Quantitative Analysis for Decision Marking in Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)01132231 
        01132342Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6) 01134111 and 01131211 or 01134111 and 0113222 
        01133211Operations Management
การจัดการการผลิต
3(3-0-6)0113211 
        01134111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะบังคับ      31   หน่วยกิต   
        01132221Organization Behavior
พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)  
        01132222Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132111 
        01132314Environment of Business
สภาพแวดล้อมธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132333Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)01132111 
        01132335Project Evaluation in Business
การประเมินโครงการทางธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132336Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)01132231 
        01132412Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)01132111 
        01132451International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        01132491Basic Research Methods in Business
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132497Seminar
สัมมนา
1  
        01132498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
    วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า      24   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาสาขาวิชาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและ/หรือเลือกเรียน รายวิชานอกสาขา 15 หน่วยกิต ดังตัวอย่างรายวิชาดังนี้   
   สาขาวิชาการจัดการ   
        01132243Business and Social Responsibilities
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)  
        01132311Office Management
การจัดการสำนักงาน
3(3-0-6)01132111 
        01132312Business Negotiation
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132313Organization Communication
การสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)01132111 
        01132315Knowledge Management in Business
การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132321Human Resource Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132222 
        01132322Compensation Management
การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)01132222 
        01132323Employment Relations
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
3(3-0-6)01132222 
        01132324Leadership in Business Organization
ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132334Business System Analysis
การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132339IT Application for Business Problem Solving
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132344Legal Environment on Consumer Protection
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายคุ้มครองบริโภค
3(3-0-6)  
        01132414New Enterprise Management
การจัดการวิสากกิจแรกตั้ง
3(3-0-6)01132111 
        01132415Management of Learning Organization
การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)01132111 
        01132421Human Resource Planning
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132222 
        01132422Performance Management
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)01132222 
        01132431Management Simulation Techniques
การจัดการโดยเทคนิคจำลอง
3(3-0-6)01132332 
        01132441International Legal Environment
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
        01132442Legal Environment on Intellectual Properties
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
        01132452Comparative Management
การบริหารเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)  
        01132490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6  
   สาขาวิชาบัญชี   
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0-6)  
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0-6)  
   สาขาวิชาการเงิน   
        01131312Financial Analysis
การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0-6)01131211 
        01131313Personal Finance
การเงินบุคคล
3(3-0-6)  
        01131315Credit and Collection
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
3(3-0-6)  
        01131316Business Asset Management
การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01131317Principles and Policy of Investment
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)01131211 
        01131321International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01131211 
        01131411Securities Analysis
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)  
   สาขาวิชาการจัดการผลิต   
        01133242Introduction to Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133312Operations System Design
การออกแบบระบบการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133313Operation Cost Control
การควบคุมต้นทุนการผลิต
3(3-0-6)01133211 และ 01130172 
        01133314Materials Management
การจัดการงานวัสดุ
3(3-0-6)01133211 
        01133315Operations Planning and Control
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133316Introduction to Technology Management
การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133317Quality Management
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)01133211 
        01133318Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)01133211 
        01133323Hotel Management
การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        01133415Operations Strategy
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)01133211 
        01133417Industrial Safety Management
การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)01133211 
        01133418Warehouse Management
การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)01133211 
        01133419Decision Making in Operation Management
การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133425Shipping Management
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3(3-0-6)01132111 
        01133427Airline Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)01132111 
   สาขาวิชาการตลาด   
        01134212Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)01134111 
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3(3-0-6)01134111 
        01134312Sales Management
การจัดการการขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134321International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01134111 
        01134342Retailing
การค้าปลีก
3(3-0-6)01134111 
        01134355Sales Promotion
การส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)  
        01134411Marketing Management
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134422Service Marketing
การตลาดบริการ
3(3-0-6)01134111 
        01134442Principles of Logistics Management
หลักการจัดการลอจิสติกส์
3(3-0-6)01134111 
   สาขาวิชานิติศาสตร์   
        01453351Law on Labour and Social Security
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)  
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   
        01103311Labour and Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)  
        01104311International Economics
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        01106311Economics of Natural Resource and Environment
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01130171Financial Accounting3 
        01132111Principle of Management3 
        01134111Principle of Marketing3 
        01101181Microeconomics I3 
        01355111Foundation English I  
   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์  
        01999033 Art of Linving3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01101182Macroeconomics I3 
        01130172Management Accounting3 
        01355112Foundation English II3 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1)3 
        02729102 Computer Application in Everyday Life  
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 
        01459101 Psychology for Modern Life  
        01361111Introductory Thai Usage3 
   หรือ  
        01999021 Thai Language for Communication3 
        01175xxxPhysical Education Activities1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01132142Business and Legal Environment3 
        01132222Human Resource Management3 
        01132231Business Statistics3 
        01175xxxPhysical Education Activities1 
        01355113Foundation English III3 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2)  
        01130120 Resource and Environment Conservation3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01131211Business Finance3 
        01132221Organization Behavior3 
        01133211Operations Management3 
        01xxxxxxภาษาต่างประเทศ (1)3 
        01355xxxภาษาอังกฤษ (เลือก)3 
   วิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01132314Environment of Business3 
        01132332Quantitative Analysis for Decision Making in Business3 
        01132333Management Information Systems3 
        01xxxxxxภาษาต่างประเทศ (2)3 
   วิชาเฉพาะเลือก3 
   วิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01132335Project Evaluation in Business3 
        01132336Business Forecasting3 
        01132342Business Tax System3 
   วิชาเฉพาะเลือก3 
   วิชาเฉพาะเลือก3 
   วิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        01132412Small Business Management3 
        01132451International Business3 
        01132491Basic Research Methods in Business3 
   วิชาเฉพาะเลือก3 
   วิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        01132413Strategic Management3 
        01132497Seminar1 
        01132498Special Problems3 
   วิชาเฉพาะเลือก3 
   วิชาเฉพาะเลือก3