หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ปีที่ปรับปรุง 2560)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (133) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ97หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข6หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก5หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระสุนทรีย์ศาสตร์3หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      97   หน่วยกิต  
        วิชาแกน39หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ25หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก 33 หน่วยกิต รายวิชาภาษาต่างประเทศ6หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการ9หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการ และ/หรือวิชานอกสาขา18หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      6   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)  
   และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   
        xxxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   
        xxxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   
        xxxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   
   กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
   กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        01355111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)01355111 
        01355113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)01355112 
        01355xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx)3(3-0-6)01355113 
        xxxxxxxxวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร1  
   กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก      5   หน่วยกิต   
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)  
   และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก3  
   กลุ่มสาระสุนทรีย์ศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรีย์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      97   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      39   หน่วยกิต   
   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต   
        01101181Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0-6)  
        01101182Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0-6)  
        01130171Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)  
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)01130171 
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3(3-0-6)  
        01132142Legal Environment of Business
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132231Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132332Quantitative Analysis for Decision Marking in Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)01132231 
        01132342Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)01134111 และ 01131211 หรือ 01134111 และ 01132222 
        01133211Operations Management
การจัดการการผลิต
3(3-0-6)0113211 
        01134111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      25   หน่วยกิต   
   วิชาเฉพาะบังคับ 25 หน่วยกิต   
        01132221Organization Behavior
พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)  
        01132222Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132111 
        01132314Environment of Business
สภาพแวดล้อมธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132333Management Information Systems
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)01132111 
        01132335Business Project Management
การจัดการโครงการทางธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132351International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        01132491Basic Research Methods in Business
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132497Seminar
สัมมนา
1  
        01132498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
   วิชาเฉพาะเลือก 33 หน่วยกิต รายวิชาภาษาต่างประเทศ      6   หน่วยกิต   
   ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxภาษาต่างประเทศ 3  
        xxxxxxxxภาษาต่างประเทศ 3  
   วิชาเฉพาะเลือก รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการ      9   หน่วยกิต   
   รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
   ตามกลุ่มสาระวิชาต่อไปนี้   
   กลุ่มสาระวิชาการจัดการทั่วไป    
   (General Management)   
        01132213Organization Communication
การสื่อสารองค์การ
3(3-0-6)  
        01132311Business Support Management
การจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132416Integrative Approach in Change Management
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)  
        01132417SustainabilityManagement
การจัดการเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)  
        01132452Comparative Management
การจัดการเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)  
        01132453International Trade Management
การจัดการการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        01132490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6  
   กลุ่มสาระวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
   (Human Resource Management)   
        01132321Human Resource Planning
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132222 
        01132323Employee Relations
พนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)01132222 
        01132325Recruitment and Selection
การสรรหาและการคัดเลือก
3(3-0-6)  
        01132421Human Resource Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132222 
        01132422Compensation Management
การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)01132222 
        01132423Performance Management
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)  
        01132424Leadership in Business Organization
ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ
3(3-0-6)  
   กลุ่มสาระวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
   (Business Information Systems)   
        01132334Business Systems Analysis
การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132336Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)01132231 
        01132337Business Analytics I
การวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ I
3(3-0-6)  
        01132339Business Analytics II
การวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ II
3(3-0-6)  
        01132431Management Simulation Techniques
การจัดการโดยเทคนิคจำลอง
3(3-0-6)01132332 
   กลุ่มสาระวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ   
   (Business Environment)   
        01132243Business and Social Responsibility
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)  
        01132344Legal Environment on Consumer Protection
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)  
        01132441International Legal Environment
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
        01132442Legal Environment on Intellectual Properties
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
   กลุ่มสาระวิชาการประกอบการ   
   (Entrepreneurship)   
        01132361Business Negotiation
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132461Entrepreneurship
ความเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)  
        01132462Family Business Management
การจัดการธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)  
        01132463Social Enterprise
กิจการเพื่อสังคม
3(3-0-6)  
   กลุ่มสาระวิชาการจัดการความรู้   
   (Knowledge Management)   
        01132371Knowledge Management in Business
การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132471Management of Learning Organization
การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)01132111 
        01132472Organization Memory Systems
ระบบความจำองค์การ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะเลือก รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการ และ/หรือวิชานอกสาขา      18   หน่วยกิต   
   รายวิชาสาขาวิชาการจัดการ และ/หรือ รายวิชานอกสาขา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้   
   สาขาวิชาบัญชี   
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0-6)  
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0-6)  
   สาขาวิชาการเงิน   
        01131212Personal Finance
การเงินบุคคล
3(3-0-6)  
        01131241Principles and Policy of Investment
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)01131211 
        01131312Computer Applications in Financial Analysis
การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0-6)  
        01131315Credit and Collection
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
3(3-0-6)  
        01131316Business Asset Management
การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01131321International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01131211 
        01131342Equity Securities Analysis
การวิเคราะห์ตราสารทุน
3(3-0-6)  
        01131441Securities Analysis
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)  
   สาขาวิชาการจัดการการผลิต   
        01133242Introduction to Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133312Operations System Design
การออกแบบระบบการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133313Operation Cost Control
การควบคุมต้นทุนการผลิต
3(3-0-6)01133211 และ 01130172 
        01133314Strategic Sourcing
การจัดหาเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)01133211 
        01133315Operation Planning and Control
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133317Quality Management
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)01133211 
        01133318Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)01133211 
        01133323Hotel Management
การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        01133341Introduction to Management of
การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133415Operations Strategy
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)01133211 
        01133418Warehouse Management
การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)01133211 
        01133419Decision Making in Operation Management
การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133425Shipping Management
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3(3-0-6)01132111 
        01133427Airline Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)01132111 
   สาขาวิชาการตลาด   
        01134212Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)01134111 
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3(3-0-6)01134111 
        01134312Sales Management
การจัดการการขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134321International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01134111 
        01134322Digital Marketing
การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)  
        01134342Retailing
การค้าปลีก
3(3-0-6)01134111 
        01134353Customer Relationship Management
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)  
        01134355Sales Promotion and Event Marketing
การส่งเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม
3(3-0-6)  
        01134411Marketing Management
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134422Service Marketing
การตลาดบริการ
3(3-0-6)01134111 
        01134442Principles of Logistics Management
หลักการจัดการลอจิสติกส์
3(3-0-6)01134111 
   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   
        03762333Intercultural Business Communication
การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)  
        03762363Cross-border Trade
การค้าข้ามชายแดน
3(3-0-6)  
        03762364International Trade Business and Industry in ASEAN
ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมในอาเซียน
3(3-0-6)  
        03762464Industry and Trade in Asia
อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย
3(3-0-6)  
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
        03764328Logistics Management in Retail Business
การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)  
        03764334Global Transport Networks Management
การจัดการโครงข่ายขนส่งระดับโลก
3(3-0-6)  
        03764335Cross-border Logistics in ASEAN
โลจิสติกส์ข้ามพรมแดนในอาเซียน
3(3-0-6)  
        03764424Entrepreneurship in Logistics Business
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
   สาขาวิชานิติศาสตร์   
        01453351Law on Labour and Social Security
กฏหมายแรงงานและประกันสังคม
4(4-0-8)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxหมวดวิชาเลือกเสรี3  
        xxxxxxxxหมวดวิชาเลือกเสรี3  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01101181Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3 
        01130171Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
3 
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3 
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01101182Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3 
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 
        01134111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        xxxxxxxx
กิจกรรมพลศึกษา
1 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาไทย)
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)
1 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01132142Legal Environment of Business
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ
3 
        01132222Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 
        01132231Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3 
        01132221Organization Behavior
พฤติกรรมองค์การ
3 
        01133211Operations Management
การจัดการการผลิต
3 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
2 
        xxxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)
3 
        xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01132314Environment of Business
สภาพแวดล้อมธุรกิจ
3 
        01132332Quantitative Analysis for Decision Making in Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 
        01132333Management Information Systems
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาต่างประเทศ)
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
6 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01132335Business Project Management
การจัดการโครงการทางธุรกิจ
3 
        01132342Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3 
        01132351International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
9 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        01132491Basic Research Methods in Business
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาต่างประเทศ)
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
6 
        xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        01132497Seminar
สัมมนา
1 
        01132498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
6