หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปีที่ปรับปรุง 2546)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การตลาด)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Marketing)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Marketing)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (133) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ95หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา15หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      95   หน่วยกิต  
         วิชาแกน46หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ34หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะเลือก15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01418113Electronics Data Processing
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)  
   เลือกเรียนจากรายวิชา 3 หน่วยกิต   
        01999012Health for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01459111General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0)  
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3(3-0)  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3   หน่วยกิต   
        01999032Thai Studies
ไทยศึกษา
3(3-0)  
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต   
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)01355111 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)01355112 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
        01355xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx)3(3-0)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0)  
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      95   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      46   หน่วยกิต   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0)  
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0)  
        01130171Fundamentals of Accounting
การบัญชีเบื้องต้น
3(3-0)  
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)01130171 
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3(3-0)  
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3(3-0)  
        01132142Business and Legal Environment
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3(3-0)  
        01132242Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132338Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business
สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0)  
        01132413Business Policy
นโยบายธุรกิจ
3(3-0)01134111 และ 01131211 หรือ01132211 
        01133211Operations Management
การจัดการผลิต
3(3-0)  
        01134111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0)  
        01140211Introduction in Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกเบื้องต้น
3(3-0)  
        01417111Calculus I
แคลคูคัส I
3(3-0)  
        01422111Principles of Statistics
หลักสถิติ I
3(3-0)  
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1(1-0)  
    วิชาเฉพาะบังคับ      34   หน่วยกิต   
        01134211Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0)01134111 และ 01459111 
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3(3-0)01134111 
        01134312Business Communication in Marketing
การจัดการการขาย
3(3-0)01134111 
        01134313International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0)01134111 
        01134321Sales Management
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0)01134111 
        01134331Advertising
การโฆษณา
3(3-0)01134111 
        01134411Service Marketing
การจัดการการตลาด
3(3-0)01134111 
        01134421Marketing Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0)01134111 
        01134492Sales Forcasting
การพยากรณ์การขาย
3(3-0)01134111 และ 01132338 
        01134491Research Methods in Marketing
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด
3(3-0)01134111 และ 01132338 
        01134497Seminar
สัมมนา
1  
        01134498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(3-0)  
    วิชาเฉพาะเลือก      15   หน่วยกิต   
   เลือกกลุ่มวิชาการตลาดอย่างน้อย 9 หน่วยกิต   
        01134314Retailing
การค้าปลีก
3(3-0)01134111 
        01134315Wholesaling
การค้าส่ง
3(3-0)01134111 
        01134322Marketing Channel Management
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)01134111 
        01134332Sales Promotion
การส่งเสริมการขาย
3(3-0)01134111 
        01134333Salesmanship
ศิลปะการขาย
3(3-0)01134111 และ 01459111 
        01134414Physical Distribution3(3-0)01134111 
        01134422Product and Price Policy
การตลาดบริการ
3(3-0)01134111 
        01134423Export-Import Management
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3(3-0)01134111 
        01131317Principles and Policy of Investment
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0)01131211 
        01134431Creativity and Production in Advertising
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
3(3-0)01134331 
        01134412Industrial Goods Marketing
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3(3-0)01134111 
   เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
        01131335Commercial Bank Management
การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0)01131211 
        01132211Organization Behavior
พฤติกรรมการจัดการ
3(3-0)  
        01132221Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)01132111 
        01132311Office Management
การจัดการสำนักงาน
3(3-0)01132111 
        01132321Personnel Selection and Traning
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)01132221 
        01132333Management Information System
ระบบข่าวสารเพื่อการจัดการ
3(3-0)01132111 
        01132337Business Negotiation
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0)  
        01132412Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0)01132111 
        01133322Transportation Management3(3-0)  
        01133425Shipping Management
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3(3-0)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01130171Fundamentals of Accounting
การบัญชีเบื้องต้น
3 
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3 
        01134111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน l
3 
        01417111Calculus I
แคลคูลัส I
3 
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3 
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 
        01418113Electronics Data Processing
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน lI
3 
        01459111General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
3 
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3 
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3 
        01134211Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 
        01140211Introduction in Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน lII
3 
        01422111Principles of Statistics I
หลักสถิติ I
3 
        01999213Environment,Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3 
        01132142Introduction to Business Law
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3 
        01133211Operations Management
การจัดการการผลิต
3 
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 
        01355xxxภาษา (เลือก)3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01132338Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business
สถิติและการวิเคราะห์เชิงประมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 
        01134312Business Communication in Marketing
การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด
3 
        01134313International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3 
        01134321sales Management
การจัดการการขาย
3 
        xxxxxxxxภาษา (เลือก)3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01132242Business Tax System
ระบบภาษีอาการธุรกิจ
3 
        01134411Service Maketing
การตลาดบริการ
3 
        01134331Advertising
การโฆษณา
3 
        01134492Sales Forcasting
การพยากรณ์การขาย
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        01134421Marketing Management
การจัดการการตลาด
3 
        01134491Research Methods in Marketing
วิธีวิจัยทางตลาด
3 
        01134497Seminar
สัมมนา
1 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        01132413Business Policy
นโยบายธุรกิจ
3 
        01134498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3