หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปีที่ปรับปรุง 2550)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การตลาด)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Marketing)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Marketing)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (132) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ94หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา15หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต  
         วิชาแกน42หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ31หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะเลือก21หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01418112Introduction to Computer
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(2-2)  
        01418113Electronics Data Processing
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)  
        02729102Computer Application in Everyday Life
การประยุคคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3(2-2)  
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต   
        01052101General Food Science
วิทยาศาสตร์การอาหารทั่วไป
3(3-0)  
        01301201Resource and Environmental Conservation
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
        01999012Health for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0)  
        01999211Mathematics and Computers in Everyday Life
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3(2-2)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01459111General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0)  
        01459101Psychology for Modern Life
จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0)  
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต   
        01452111History and World Civilization
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก
3(3-0)  
        01452112History and Contemporary World Affairs
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบัน
3(3-0)  
        01460111Introduction to Sociology
สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0)  
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3(3-0)  
        01450101Thai Society in Today's World
สังคมไทยในโลกปัจจุบัน
3(3-0)  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3   หน่วยกิต   
        01351211Thai Heritage
มรดกโลก
3(3-0)  
        01387101The Art of Living with Others
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3(3-0)  
        01387121Introduction to Logic
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0)  
        01999031The Heritage of World Civilization
มรดกอารยธรรมโลก
3(3-0)  
        01999032Thai Studies
ไทยศึกษา
3(3-0)  
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต   
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)01355111 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)01355112 
        01355xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx)3(3-0)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0)  
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต   
        01361111Using Thai in Studying
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษา
3(3-0)  
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      42   หน่วยกิต   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0)  
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0)  
        01101181Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0)  
        01101182Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0)  
        01130171Financial Accounting
การบัญชีเบื้องต้น
3(3-0)  
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)01130171 
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3(3-0)  
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3(3-0)  
        01132142Business and Legal Environment
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3(3-0)  
        01132242Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)01132142 หรือ 01453111 
        01132338Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business
สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0)  
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0)01134211 และ 01131211 หรือ 01132211 
        01133211Operations Management
การจัดการผลิต
3(3-0)01132111 
        01134211Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0)  
        01417111Calculus I
แคลคูคัส I
3(3-0)  
        01422111Principles of Statistics
หลักสถิติ I
3(3-0)  
    วิชาเฉพาะบังคับ      31   หน่วยกิต   
        01134212Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0)01134211 และ 01459111 
        01134312Sales Management
การจัดการการขาย
3(3-0)01134211 
        01134321International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0)01134211 
        01134331Product and Price Policy
การโฆษณา
3(3-0)01134211 
        01134341Marketing Channel Management
การจัดการช่องทางการตลาด
3(3-0)  
        01134351Integrated Marketing Communication
การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด
3(3-0)01134211 
        01134411Marketing Management
การจัดการการตลาด
3(3-0)01134211 
        01134412Sales Forecasting
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3(3-0)01134211 
        01134491Basic Research Methods in Marketing
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด
3(3-0)01134211 
        01134497Seminar
สัมมนา
1  
        01134498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
    วิชาเฉพาะเลือก      21   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสาขาการตลาด ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ/หรือเรียนวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้อีก 9 หน่วยกิต   
   กลุมวิชาสาขาการตลาด   
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3(3-0)01134211 
        01134313Marketing System and Environment
ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม
3(3-0)01134211 
        01134314Marketing Ethics
จรรยาบรรณทางการตลาด
3(3-0)01134211 
        01134322Electronic Marketing
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)01134211 
        01134342Retailing
การค้าปลีก
3(3-0)01134211 
        01134343Wholesaling
การค้าส่ง
3(3-0)01134211 
        01134352Direct Marketing
การตลาดทางตรง
3(3-0)01134211 
        01134353Customer Relationship Management
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0)01134211 
        01134354Salesmanship
ศิลปะการขาย
3(3-0)01134211 
        01134355Sales Promotion
การส่งเสริมการขาย
3(3-0)01134211 
        01134356Advertising
การโฆษณา
3(3-0)01134211 
        01134413Marketing and Decision Making
การตลาดและการตัดสินใจ
3(3-0)01134211 
        01134421Export-Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0)01134211 
        01134422Service Marketing
การตลาดบริการ
3(3-0)01134211 
        01134423Industrial Goods Marketing
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3(3-0)01134211 
        01134431Product Development and Design
การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0)01134211 
        01134432Price Strategy
กลยุทธ์ราคา
3(3-0)01134211 
        01134441Wholesaling of Agricultural Products
การค้าส่งผลิตผลการเกษตร
3(3-0)01134211 
        01134442Principles of Logistics Management
หลักการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0)01134211 
        01134451Creativity and Production in Advertising
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
3(3-0)01134356 
        01134452Advertising Media Management
การจัดการสื่อการโฆษณา
3(3-0)01134356 
        01134490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6  
   กลุมวิชาสาขาการบัญชี   
        01130111Introduction to Principles of Accounting
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2)  
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0)01130111 
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0)01130111 
   กลุมวิชาสาขาการเงิน   
        01131312Financial Analysis
การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0)01131211 
        01131313Personal Finance
การเงินบุคคล
3(3-0)01131211 
        01131315Credit and Collection
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
3(3-0)  
        01131316Business Asset Management
การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ
3(3-0)01131211 
        01132317Principles and Policy of Investment
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0)01131211 
        01131321International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0)01131211 
        01131411Securities Analysis
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0)01131211 
   กลุมวิชาสาขาการจัดการ   
        01132221Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)01132111 
        01132243Business and Social Responsibilities
ธุรกิจและความรับผิอชอบ
3(3-0)  
        01132313Organization Communication
การสื่อสารในองค์การ
3(3-0)01132111 
        01132334Business System Analysis
การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
3(3-0)01132111 
        01132412Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0)01132111 
        01132415Management of Learning Organization
การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้
3(3-0)01132111 
        01132432Project Evaluation in Business
การประเมินโครงการทางธุรกิจ
3(3-0)01132111 
        01132451International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0)  
   กลุมวิชาสาขาการจัดการการผลิต   
        01133242Introduction to Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0)  
        01133317Quality Management
การจัดการคุณภาพ
3(3-0)01133211 
        01133318Supply Chain Management
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0)01133211 
        01133323Hotel Management
การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0)  
        01133324Meal Service and Restaurant Management
การจัดการธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร
3(3-0)  
        01133341Introduction to Technology Management
การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0)  
        01133415Operations Strategy
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
3(3-0)01133211 
        01133427Airline Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0)01133211 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01130171Fundamentals of Accounting
การบัญชีเบื้องต้น
3 
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3 
        01134211Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        01355111Foundation English I (ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
3 
        01417111Calculus I
แคลคูลัส I
3 
        xxxxxxxxวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3 
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
3 
        01418113Electronics Data Processing
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3 
        01459111General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
3 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        xxxxxxxxวิชากลุ่มสังคมศาสตร์3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3 
        01132142Introduction to Business Law
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3 
        01134212Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
3 
        01422111Principles of Statistics I
หลักสถิติ I
3 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        xxxxxxxxวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3 
        01133211Operations Management
การจัดการการผลิต
3 
        01134341Marketing Channel Management
การจัดการช่องทางการตลาด
3 
        01355xxxภาษา(เลือก)3 
        xxxxxxxxกุล่มวิชาภาษา3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01132338Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business
สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 
        01134351Integrated Marketing Communication
การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด
3 
        01134321International Management
การตลาดระหว่างประเทศ
3 
        01134312Sales Management
การจัดการการขาย
3 
        xxxxxxxxภาษาต่างประเทศ3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก6 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01132242Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3 
        01134412Sales Forcasting
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3 
        01134331Product and Price Policy
การโฆษณา
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก6 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        01134411Marketing Management
การจัดการการตลาด
3 
        01134491Research Methods in Marketing
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก6 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        01134497Seminar
สัมมนา
1 
        01134498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3