หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปีที่ปรับปรุง 2555)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การตลาด)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Marketing)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Marketing)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (132) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ94หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต  
         วิชาแกน39หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ31หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะเลือก24หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      32   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชาภาษา      18   หน่วยกิต   
   ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต   
        01355111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ I(ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)01355111 
        01355113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)01355112 
        01355xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx)3(3-0-6)  
   และให้เลือกรายวิชาในหมวลวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิตจากรายวิชา   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        01361111Introductory Thai Usage
การใช้ภาษไทยเบื้องต้น
3(3-0-6)  
   และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนื่งอีก 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)  
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      39   หน่วยกิต   
        01108111Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0-6)  
        01108112Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหาภาค I
3(3-0-6)  
        01101181Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0-6)  
        01101182Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0-6)  
        01130171Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)  
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)01130171 
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3(3-0-6)  
        01132142Business and Legal Environment
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3(3-0-6)  
        01132231Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132342Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
        01132332Quantitative Analysis for Decision Marking in Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)01132231 
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6) 01134111 and 01131211 or 01134111 and 0113222 
        01133211Operations Management
การจัดการการผลิต
3(3-0-6)0113211 
        01134111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะบังคับ      31   หน่วยกิต   
        01134212Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)01134111 
        01134321International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01134111 
        01134331Product and Price Policy
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)01134111 
        01134353Customer Relationship Management
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)01134111 
        01134341Marketing Channel Management
การจัดการช่องทางการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134351Integrated Marketing Communication
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)01134111 
        01134411Marketing Management
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134412Sales Forecasting
การพยากรณ์การขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134491Basic Research Methods in Marketing
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134497Seminar
สัมมนา
1  
        01134498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
    วิชาเฉพาะเลือก      24   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนจากกลุ่มสาขาวิชาการตลาดไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ/หรือเลือกจากนอกสาขาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากตัวอย่างรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้   
   กลุ่มวิชาการตลาด   
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3(3-0-6)01134111 
        01134312Sales Management
การจัดการการขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134314Marketing Ethics
จรรยาบรรณทางการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134315Marketing for Social and Environment Responsibility
การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)01134111 
        01134322Electronic Marketing
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)01134111 
        01134323Strategic Marketing Planning
การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)01134111 
        01134324Sports Marketing
การตลาดกีฬา
3(3-0-6)01134111 
        01134342Retailing
การค้าปลีก
3(3-0-6)01134111 
        01134354Salesmanship
ศิลปะการขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134355Sales Promotion
การส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134356Advertising
การโฆษณา
3(3-0-6)01134111 
        01134413Marketing and Decision Making
การตลาดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)01134111 
        01134421Export-Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)01134111 
        01134422Service Marketing
การตลาดบริการ
3(3-0-6)01134111 
        01134423Business to Business Marketing
การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
3(3-0-6)01134111 
        01134431Product Development and Design
การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)01134111 
        01134432Price Strategy
กลยุทธ์ราคา
3(3-0-6)01134111 
        01134442Principles of Logistics Management
หลักการจัดการลอจิสติกส์
3(3-0-6)01134111 
        01134490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาบัญชี   
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0-6)  
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาการเงิน   
        01131312Financial Analysis
การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0-6)01131211 
        01131313Personal Finance
การเงินบุคคล
3(3-0-6)  
        01131315Credit and Collection
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
3(3-0-6)  
        01131316Business Asset Management
การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01131317Principles and Policy of Investment
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)01131211 
        01131321International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01131211 
        01131411Securities Analysis
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาการจัดการ   
        01132211Organization Behavior
พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)  
        01132222Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132111 
        01132243Business and Social Responsibilities
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)  
        01132313Organization Communication
การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-6)01132111 
        01132333Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)  
        01132334Business System Analysis
การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132335Project Evaluation in Business
การประเมินโครงการทางธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132412Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)01132111 
        01132415Management of Learning Organization
การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)01132111 
        01132451International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต   
        01133242Introduction to Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133312Operations System Design
การออกแบบการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133313Operation Cost Control
การควบคุมต้นทุนการผลิต
3(3-0-6)01133211 และ 01130172 
        01133314Materials Management
การจัดการงานวัสดุ
3(3-0-6)01133211 
        01133315Operations Planning and Control
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133316Introduction to Technology Management
การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133317Quality Management
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)01133211 
        01133318Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)01133211 
        01133323Hotel Management
การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        01133415Operations Strategy
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)01133211 
        01133417Industrial Safety Management
การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)01133211 
        01133418Warehouse Management
การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)01133211 
        01133419Decision Making in Operation Management
การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133425Shipping Management
การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)01132111 
        01133427Airline Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)01132111 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01101181Microeconomics I3 
        01130171Financial Accounting3 
        01132111Principles of Management3 
        01134111Principles of Marketing3 
        01355111Foundation English I  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์**  
         01999033 Arts of Living3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01101182Macroeconomics I3 
        01130172Management Accounting3 
        01355112Foundation English II3 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(1)**  
        02729102 Computer Application in Everyday Life3 
        01xxxxxxภาษาต่างประเทศ (1)3 
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(1)**  
        01459101 Psychology for Modern Life3 
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01355113Foundation English III3 
        01175xxxPhysical Education Activities1 
        01132142Business and Legal Environment3 
        01132231Business Statistics3 
        01134212Consumer Behavior3 
        01134351Integrated Marketing Communication3 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตัว 2)  
        01130120 Resource and Environment Conservation3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01131211Business Finance3 
        01133211Operations Management3 
        01134341Marketing Channel Management3 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ตัวที่ 2)3 
        01355xxxภาษาอังกฤษ (เลือก)3 
   *วิชาเลือกเสรี ดังต่อไปนี้  
        03758213 Public Relations for Business3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01132332Quantitative Analysis for Decision Making in Business3 
        01134321International Marketing3 
        01134353Customer Relationship Management3 
   ภาษาต่างประเทศ (2)3 
   *วิชาเฉพาะเลือก ดังต่อไปนี้  
        01134311 Purchasing3 
        01134312 Sales Management3 
        01134354 Salesmanship3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01132342Business Tax System3 
        01134331Product and Price Policy3 
        01134412Sales Forecasting3 
   วิชาเลือกเสรี3 
   *วิชาเฉพาะเลือก ดังต่อไปนี้  
        01134355 Sales Promotion3 
        01134356 Advertising3 
        01134422 Service Marketing3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        01134411Marketing Management3 
        01134491Basic Research Methods in Marketing3 
   *วิชาเฉพาะเลือก ดังต่อไปนี้  
        01134314 Marketing Ethics3 
        01134322 Electronic Marketing3 
        01134342 Retailing3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        01132413Strategic Management3 
        01134497Seminar1 
        01134498Special Problems3 
   วิชาเฉพาะเลือก ดังต่อไปนี้  
        01134315Marketing for Social and Environment Responsibility3 
        01134423 Business to Business Marketing3 
        01134431 Product Design and Development3