หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปีที่ปรับปรุง 2560)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การตลาด)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Marketing)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Marketing)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (133) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ97หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
         กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข3หน่วยกิต 
         กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3หน่วยกิต 
         กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต 
         กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก5หน่วยกิต 
         กลุ่มสาระสุนทรีย์ศาสตร์6หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      97   หน่วยกิต  
         วิชาแกน39หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ34หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะเลือก24หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
    กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      3   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)  
   และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข2  
    กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      3   หน่วยกิต   
   และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
    กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนหนึ่งวิชา ดังนี้   
        01361101Introductory Thai Usage
การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น
3(3-0-6)  
   หรือ   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        01355111Fundamental English l
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        01355112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)01355111 
        01355113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)01355112 
        01355xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (01355xxx)3(3-0-6)01355113 
        xxxxxxxxวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1  
    กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก      5   หน่วยกิต   
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก3  
    กลุ่มสาระสุนทรีย์ศาสตร์      6   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรีย์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3  
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      97   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      39   หน่วยกิต   
   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต   
   วิชาแกน 39 หน่วยกิต   
        01101181Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0-6)  
        01101182Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0-6)  
        01130171Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)  
        01130172Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)01130171 
        01131211Business Finance
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132111Principles of Management
หลักการจัดการ
3(3-0-6)  
        01132142Legal Environment of Business
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132231Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01132332Quantitative Analysis for Decision Marking in Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)01132231 
        01132342Business Tax System
ระบบภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)01132142 หรือ 01453111 
        01132413Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)01134111 และ 01131211 หรือ 01134111 และ 0113222 
        01133211Operations Management
การจัดการผลิต
3(3-0-6)0113211 
        01134111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะบังคับ      34   หน่วยกิต   
   วิชาเฉพาะบังคัง 34 หน่วยกิต   
        01134212Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)01134111 
        01134321International Marketing
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01134111 
        01134322Digital Marketing
การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)01134111 
        01134332Strategic Product Management
การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)  
        01134341Marketing Channel Management
การจัดการช่องทางการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134351Integrated Marketing Communication
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)01134111 
        01134411Marketing Management
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134412Sales Forecasting
การพยากรณ์การขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134432Price Strategy
กลยุทธ์ราคา
3(3-0-6)01134111 
        01134491Basic Research Methods in Marketing
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134497Seminar
สัมมนา
1  
        01134498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
    วิชาเฉพาะเลือก      24   หน่วยกิต   
   วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนจากกลุ่มสาขาวิชาการตลาดไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และ/หรือเลือกจากนอกสาขาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้   
   กลุ่มวิชาการตลาด   
        01134311Purchasing
การจัดซื้อ
3(3-0-6)01134111 
        01134312Sales Management
การจัดการการขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134314Marketing Ethics
จรรยาบรรณทางการตลาด
3(3-0-6)01134111 
        01134315Marketing for Social and Environment Responsibility
การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)01134111 
        01134323Strategic Marketing Planning
การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)01134111 
        01134324Sports Marketing
การตลาดกีฬา
3(3-0-6)01134111 
        01134325Tourism Marketing
การตลาดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        01134331Product and Price Policy
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)01134111 
        01134333Marketing for Luxury Products
การตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา
3(3-0-6)  
        01134342Retailing
การค้าปลีก
3(3-0-6)01134111 
        01134353Customer Relationship Management
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)01134111 
        01134354Salesmanship
ศิลปะการขาย
3(3-0-6)01134111 
        01134355Sales Promotion and Event Marketing
การส่งเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม
3(2-2-5)01134111 
        01134356Advertising
การโฆษณา
3(3-0-6)01134111 
        01134413Marketing and Decision Making
การตลาดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)01134111 
        01134421Export-Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)01134111 
        01134422Service Marketing
การตลาดบริการ
3(3-0-6)01134111 
        01134423Business to Business Marketing
การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
3(3-0-6)01134111 
        01134431Product Development and Design
การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)01134111 
        01134442Principles of Logistics Management
หลักการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)01134111 
        01134490Cooperation Education
สหกิจศึกษา
6  
        01134492Field Experience in Marketing
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
3  
   กลุ่มวิชาบัญชี   
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0-6)  
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาการเงิน   
        01131212Personal Finance
การเงินบุคคล
3(3-0-6)  
        01131312Computer Applications in Financial Analysis
การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0-6)01131211 
        01131315Credit and Collection
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
3(3-0-6)  
        01131316Business Asset Management
การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01131317Principles and Policy of Investment
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)01131211 
        01131321International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)01131211 
        01131411Securities Analysis
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาการจัดการ   
        01132213Organization Communication
การสื่อสารองค์การ
3(3-0-6)01132111 
        01132221Organization Behavior
พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)  
        01132222Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)01132111 
        01132243Business and Social Responsibilities
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)  
        01132333Management Information Systems
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)  
        01132334Business System Analysis
การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132335Business Project Management
การจัดการโครงการทางธุรกิจ
3(3-0-6)01132111 
        01132351International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        01134461Entrepreneurship
ความเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)  
        01132471Management of Learning Organization
การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต   
        01133242Introduction to Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133312Operations System Design
การออกแบบระบบการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133313Operations Cost Control
การควบคุมต้นทุนการผลิต
3(3-0-6)01133211 และ 01130172 
        01133314Strategic Sourcing
การจัดหาเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)01133211 
        01133315Operations Planning and Control
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)01133211 
        01133317Quality Management
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)01133211 
        01133323Hotel Management
การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        01133341Introduction to Management of Technology
การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        01133415Operations Strategy
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)01133211 
        01133427Airline Management
การจัดการสายการบิน
3(3-0-6)01132111 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxหมวดวิชาเลือกเสรี3  
        xxxxxxxxหมวดวิชาเลือกเสรี3  


แผนการเรียน