หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ปีที่ปรับปรุง 2546)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (International Business)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (International Business)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (142) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป33หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต  
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษา15หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
        วิชาแกน52หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ36หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        วิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        03767111Basic Science
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3(3-0)  
   เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
        03751111Man and Environment
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
        03751112Social and Politics
สังคมและการปกครอง
3(3-0)  
        03751151Basic Psychology
จิตวิทยาพื้นฐาน
3(3-0)  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1(1-0)  
   เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
        03752171Philosophy and Logic
ปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(3-0)  
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)03754112 
        03754271English for Careers
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3(3-0)03754113 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
   เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
        03754321Speech Communication
การสื่อสารด้วยวาจา
3(3-0)03754271 
        03754361Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0)03754271 
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1  
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      52   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0)03757111 
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0)  
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0)  
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0)03757111 และ 03757122 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)  
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)03757112 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0)  
        03760111Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(3-0)  
        03760241Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0)03760111 
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0)  
        03762491Research Methods in Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการท่องเที่ยว
3(3-0)03757122 
        03762497Seminar
สัมมนา
1  
   วิชาเฉพาะบังคับ      36   หน่วยกิต   
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0)03757121 และ 03757111 
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0)03758111 
        03762311International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0)03757112 
        03762312International Marketing Management
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0)03758111 
        03762313International Finance Management
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0)03759211 
        03762314International Investment
การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0)03759211 
        03762332International Trade Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0)03757231 
        03762341Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0)03758111 
        03762342International Logistics
การส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0)03757112 
        03762343International Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0)03757112 
        03762344International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0)03760241 
        03762441Global Business Strategies
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
3(3-0)03757112 
   วิชาเฉพาะเลือก      15   หน่วยกิต   
        03754291Analytical Reading for Business
การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3(3-0)03754113 
        03754471Business English for International Trade I
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการค้าระหว่างประเทศ I
3(3-0)03754113 
        03754472Business English for International Trade II
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการค้าระหว่างประเทศ II
3(3-0)03754471 
        03757322Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)03757121 
        03757331Business Ethics
จริยศาสตร์ทางธุรกิจ
3(3-0)03757112 
        03757421Database Management for Business
การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0)03757321 
        03757441Carrier Logistics
การส่งกำลังด้านการขนส่ง
3(3-0)03757112 
        03757443Mergers and Acquisition
การควบรวบกิจการ
3(3-0)03757112 
        03757444Process Analysis and Design in Business
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0)03757111 
        03762331Global Economics
เศรษฐศาสตร์ระดับโลก
3(3-0)03753112 
        03762333Analysis of Business Environment in Cross-Culture
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3(3-0)03757111 
        03762431International Institutions and Politics
สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0)  
        03762498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
        03757346Employee Recruitment and Selection
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
3(3-0)  
        03757347Strategic Thinking Skill Development
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
3(3-0)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1 
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03754111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ I
3 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03752171Philosophy and Logic
ปรัญชาและตรรกศาสตร์
3 
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03751112Social and Politics
สังคมและการเมือง
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03754112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ II
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3 
        03760111Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3 
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 
        03754113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ III
3 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03760241Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3 
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
        01999213Environment,Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        03754271English for Careers
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3 
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงประมาณทางธ รกิจ
3 
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3 
        03762311International Business Management
การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        03767111Basic Science
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        03754xxxภาษาอังกฤษเลือก3 
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3 
        03762313International Finance Management
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 
        03762341Export-Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        03762312International Marketing Management
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3 
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 
        03762342International Logistics
การส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        03762344International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3 
        03762491Research Methods in Business
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อธุรกิจ
3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03762314International Investment
การลงทุนระหว่างประเทศ
3 
        03762332International Trade Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 
        03757442Strategies Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        03762497Seminar
สัมมนา
1 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03762441Global Business Strategies
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
3 
        03762343International Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3 
        03762498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3