หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ปีที่ปรับปรุง 2554)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (International Business)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (International Business)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (139) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
        วิชาแกน33หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ52หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก18หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3   หน่วยกิต   
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ 4 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(-)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(-)  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(-)  
   กลุ่มวิชาภาษา      18   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)  
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาอีก 9 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(1-0-2)  
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(1-0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      33   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)03757111 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)  
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(2-2-5)  
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      52   หน่วยกิต   
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)  
        03760324International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03760271Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03762211International Trade Theory
ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03753111 และ 03753112 
        03762212International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757112 
        03762321International Financial Management
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03759211 
        03762322International Investment
การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03759211 
        03762331Cross-Cultural Analysis and Management
การวิเคราะห์และการจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)03757111 
        03762341International Distribution Channel
ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03758111 
        03762342International Marketing Management
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03758111 
        03762351Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)03758111 
        03762361International Business Environment
สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03762362International Trade Law
กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757231 
        03762431Global Business Strategies
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)03757112 
        03762491Basic Research Methods in International Business
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757122 
        03762497Seminar
สัมมนา
1(-)  
        03762498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(-)  
   วิชาเฉพาะเลือก      18   หน่วยกิต   
   และให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้อีกอย่างน้อย 15 หน่วยกิต15(15-0-6)  
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)  
        03757322Electronic Commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)  
        03757331Business Ethics
จริยศาสตร์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757332Technology Management for Business
การจัดการเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757345Organization Development
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)  
        03757346Employee Recruitment and Selection
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
3(3-0-6)  
        03757347Strategic Thinking Skill Development
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)  
        03757362Real-Estate Business Management
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)  
        03757421Database Management for Business
การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757441Carrier Logistics
การส่งกำลังด้านการขนส่ง
3(3-0-6)  
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)  
        03757443Mergers and Acquisition
การควบรวบกิจการ
3(3-0-6)  
        03757444Process Analysis and Design in Business
การวิเคาระห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758212Integrated Marketing Communication
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)  
        03758214Business to Business Marketing
การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758343Retailing Management
การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)  
        03758445Customer Relation Management
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)  
        03762332International Human Resourcer Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757112 
        03762333Intercultural Business Communication
การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)  
        03762352International Business Operations
การดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03762212 
        03762453International Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03764211 
        03762463International Institutions and Politics
สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03762464Industry and Trade in Asia
อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย
3(3-0-6)  
        03762465Industry and Trade in Europe
อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป
3(3-0-6)  
        03762466Industry and Trade in Africa
อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา
3(3-0-6)  
        03762467Industry and Trade in North America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ
3(3-0-6)  
        03762468Industry and Trade in South America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาใต้
3(3-0-6)  
        03762490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6(-)  
        03762496Selected Topics in International Business
เรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03764211Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764321Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764322Advocacy for Logistics Management
การแก้ต่างทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03764324Service Operations in Logistics
การดำเนินการบริการในโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03764331Land Transport Management
การจัดการการขนส่งทางบก
3(3-0-6)  
        03764441Cargo Insurance
การประกันภัยสินค้าขนส่ง
3(3-0-6)  
   และให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้อีกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต3(3-0-6)  
        03754362English for Global Business Communication
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03754391Academic English for Business Management
การเขียนรายงานทางธุรกิจภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)  
        03754416Business Reports Writing in English
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ I
3(3-0-6)  
        03754471Business English for International Trade I
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการค้าระหว่างประเทศ I
3(3-0-6)  
        03754472Business Reports for International Trade II
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ II
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3 
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        xxxxxxxxกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหาภาค
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
        03754xxxภาษาอังกฤษ3 
        03768xxxกิจกรรมพละศึกษา1 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03757231Business Law
กฏหมายธุรกิจ
3 
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3 
        03760271Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3 
        03762211International Trade Theory
ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ
3 
        03762212International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        03754xxxภาษาอังกฤษ3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03760234International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3 
        03762341International Distribution Channel
ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
3 
        03762361International Business Environment
สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        03754xxxภาษาอังกฤษ3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        03762321International Financial Management
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 
        03762331Cross-Cultural Analysis and Management
การวิเคราะห์และการจัดการข้ามวัฒนธรรม
3 
        03762351Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3 
        03762362International Trade Law
กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 
        xxxxxxxxหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        03762322International Investment
การลงทุนระหว่างประเทศ
3 
        03762342International Marketing Management
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3 
        xxxxxxxxหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3 
        03762491Basic Research Methods in International Business
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        xxxxxxxxหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษา3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03762431Giobal Business Strategies
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
3 
        03762497Siminar
สัมมนา
3 
        03762498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3