หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ปีที่ปรับปรุง 2559)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (International Business)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (International Business)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (136) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ100หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข3หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก8หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      100   หน่วยกิต  
        วิชาแกน30หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ52หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก18หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      3   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข2  
   กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      3   หน่วยกิต   
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
   กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)03754113 
        xxxxxxxxวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1  
   กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      8   หน่วยกิต   
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก3  
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก3  
   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3(3-0-6)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      100   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      30   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)03757111 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management I
การจัดการทางการเงิน I
3(3-0-6)  
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(3-0-6)  
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      52   หน่วยกิต   
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)  
        03760271Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03760324International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03762211International Trade Theory
ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03753111 และ 03753112 
        03762212International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757112 
        03762321International Financial Management
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03759211 
        03762322International Investment
การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03759211 
        03762331Cross-Cultural Analysis and Management
การวิเคราะห์และการจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)03757111 
        03762341International Distribution Channel
ช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03758111 
        03762342International Marketing Management
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03758111 
        03762351Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)03758111 
        03762361International Business Environment
สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03762362International Trade Law
กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757231 
        03762431Global Business Strategies
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)03757112 
        03762491Basic Research Methods in International Business
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757122 
        03762497Seminar
สัมมนา
1(-)  
        03762498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(-)  
   วิชาเฉพาะเลือก      18   หน่วยกิต   
        03757345Organization Development
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)  
        03757362Real-Estate Business Management
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)  
        03757441Carrier Logistics
การส่งกำลังด้านการขนส่ง
3(3-0-6)  
        03757443Mergers and Acquisition
การควบรวบกิจการ
3(3-0-6)  
        03762332International Human Resources Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757112 
        03762333Intercultural Business Communication
การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)  
        03762352International Business Operations
การดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03762212 
        03762363Cross-Broder Trade
การค้าข้ามชายแดน
3(3-0-6)  
        03762364International Trade Business and Industry in ASEAN
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมในอาเซียน
3(3-0-6)  
        03762371Law on International Carriage
กฏหมายการรับขนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03762453International Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03764211 
        03762463International Institutions and Politics
สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03762464Industry and Trade in Asia
อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย
3(3-0-6)  
        03762465Industry and Trade in Europe
อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป
3(3-0-6)  
        03762466Industry and Trade in Africa
อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา
3(3-0-6)  
        03762467Industry and Trade in North America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ
3(3-0-6)  
        03762468Industry and Trade in South America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาใต้
3(3-0-6)  
        03762490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6(-)  
        03762496Selected Topics in International Business
เรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03764211Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764321Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
   และให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        03754362English for Global Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)  
        03754391Academic English for Business Management
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน