หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ปีที่ปรับปรุง 2550)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Hotel and Tourism Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (142) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป33หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
  (4) ฝึกงาน200ชั่วโมง


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา15หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
         วิชาแกน52หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ36หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะเลือก15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01418112Introduction to Computer
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(2-2)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
3(3-0)  
        03767111Basic Science
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0)  
        01301201Resource and Environmental Conservation
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6   หน่วยกิต   
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3(3-0)  
   และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้   
        03751111Man and Environment
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
        03751112Social and Politics
สังคมและการปกครอง
3(3-0)  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1(1-0)  
   และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้   
        01999031The Heritage of World Civilization
มรดกอารยธรรมโลก
3(3-0)  
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3(3-0)  
        03752171Philosophy and Logic
ปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)03754112 
        03754271English for Careers
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3(3-0)03754113 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
   และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้   
        03754321Speech Communication
การสื่อสารด้วยวาจา
3(3-0)03754271 
        03754361Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0)03754271 
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(0-2)  
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      52   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0)03757111 
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2)  
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0)  
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0)03757111 และ 03757122 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)  
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)03757112 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0)  
        03760111Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(3-0)  
        03760241Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0)03760111 
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0)  
        03763491Research Methods in Hotel and Tourism Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0)03757122 
        03763497Seminar
สัมมนา
1  
    วิชาเฉพาะบังคับ      36   หน่วยกิต   
        03751152Service Industry Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)  
        03751291Development, Social System and Thai Cultures
พัฒนาการระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0)  
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0)03757121 และ 03757111 
        03763111Tourism Business
ธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0)  
        03763211Tourist Behavior
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0)  
        03763241Human Relations in Hotel and Tourism Business
บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0)  
        03763311Management and Operations in Hotel Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
3(3-0)03761111 
        03763312Management and Operations in Tourism Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว
3(3-0)03761111 
        03763313Marketing Management for Hotel and Tourism Business
การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0)03758111 
        03763314Accounting and Finance in Hotel and Tourism Business
การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0)03759211 และ 03760111 
        03763331Ethics in Hotel and Tourism Industry
จริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0)03757112 
        03763498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(3-0)  
    วิชาเฉพาะเลือก      15   หน่วยกิต   
        03754473English for Hotel
ภาษาอังกฤษการโรงแรม I
3(3-0)03754113 
        03754474English for Tourism
ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว I
3(3-0)03754113 
        03757322Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)03757121 
        03757421Database Management for Business
การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0)03757321 
        03757444Process Analysis and Design in Business
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0)03757111 
        03757445Goal Setting and Perfomance Measurement
การแก้ต่างทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0)03757112 
        03758311Materials and Purchasing Management
การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
3(3-0)  
        03762333Analysis of Business Environment in Cross-Culture
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3(3-0)03757111 
        03763242Front Office Management
การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(3-0)03763311 
        03763243Housekeeping Management
การจัดการงานแม่บ้าน
3(3-0)03763311 
        03763244Airline Business Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0)03757111 
        03763245Food and Beverage Management
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0)03763311 
        03763341Menu Planning
การวางแผนรายการอาหาร
3(3-0)03758111 
        03763342Catering Management
การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(3-0)03757112 
        03763343Cruise Business Management
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3(3-0)03757111 
        03763344Bar and Beverage Management
การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์
3(3-0)03757111 
        03763345Restaurant Management
การจัดการภัตตาคาร
3(3-0)03757111 
        03763346Food Selection and Preparation
การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร
3(3-0)  
        03763347Trade Fair and Exposition Management
การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ
3(3-0)03757111 
        03763348Incentive Travel Management
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0)03757111 และ 03763211 
        03763351Tour Guiding
มัคคุเทศก์
3(3-0)  
        03763431Conservative and Tourism Environment Management
การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
3(3-0)03763111 
        03763441International Hotels Management
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3(3-0)03757111 
        03763442Sustainable Tourism Management
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3(3-0)03763111 
        03763443Marine Tourism Managements
การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0)03757111 
        03763444Resort Management
การจัดการที่พักตากอากาศ
3(3-0)03757111 
        03763445Project Management in Tourism Business
การจัดการพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0)03757112 
        03763446Club Management
การจัดการสโมสร
3(3-0)03757112 
        03763447Meeting and Convention Business
ธุรกิจการจัดการประชุม
3(3-0)03757111 
        03763448Food and Beverage Cost Control
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0)03760111 และ 03761111 
        03763449Marketing Planning and Development in Service Industry
การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)03768313 
        03363440Spa Management
การจัดการสปา
3(3-0)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1 
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03754111Foundation English I
ภาษาอังกฤษ I
3 
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3 
        03752171Philosophy and Logic
ปรัชญาและตรรกศาสตร์
3 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03751111Man and Environment
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03754112Foundation English II
ภาษาอังกฤษ II
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3 
        03760111Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3 
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 
        03754113Foundation English III
ภาษาอังกฤษ III
3 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03760241Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3 
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
        03763111Tourism Industry
ธุรกิจการท่องเที่ยว
3 
        01999213Environment,Technology and life
สิ่งแวคล้อมและเทคโนโลยีกับชีวิต
3 
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        03754271English for Careers
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3 
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3 
        03751152Service Industry Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3 
        03763311Management and Operations in Hotel Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
3 
        03767111Basic Science
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        03751291Development, Social System and Thai Cultures
พัฒนาการระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย
3 
        03754321Speech Communication
การสื่อสารด้วยวาจา
3 
        03763241Human Relations in Hotel and Tourism Business
บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763314Accounting and Finance in Hotel and Tourism Business
การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3 
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 
        03763211Tourist Behavior
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 
        03763312Management and Operations in Tourism Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก9 
        xxxxxxxxฝึกงาน 200 ชั่วโมง0 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03757442Strategies Management
การจัดการเชิงกลยุทธ
3 
        03763313Marketing Management for Hotel and Tourism Business
การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763491Research Methods in Hotel and Tourism Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03763331Ethics in Hotel and Tourism Industry
จริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        03763497Seminar
สัมมนา
1