หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ปีที่ปรับปรุง 2559)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Hotel and Tourism Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (152) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป31หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ115หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
  (4) ฝึกงาน400ชั่วโมง


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      31   หน่วยกิต  
        กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข6หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ6หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก3หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      115   หน่วยกิต  
        วิชาแกน24หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ61หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก30หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง  
        การฝึกงาน400ชั่วโมง 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      31   หน่วยกิต   
   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      6   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข3  
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข2  
   กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      6   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
   กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)03754113 
        xxxxxxxxวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1  
   กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      3   หน่วยกิต   
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก1  
   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      115   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      24   หน่วยกิต   
        03753113Business Economics for Service Industries
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)03757111 
        03757223Quantitative Analysis and Business Statistics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management I
การจัดการทางการเงิน I
3(3-0-6)  
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(3-0-6)  
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      61   หน่วยกิต   
        03751152Service Industry Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)  
        03760272Accounting for Hotel and Tourism Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)03760171 
        03763111Tourism Business
ธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763212Tourist Behavior
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763213Transportation Systems in Tourism
ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763214Personality Development for Service in Hotel and Tourism Business
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763222Human Relations in Hotel and Tourism Business
บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763252Front Office Management
การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(3-0-6)  
        03763253Housekeeping Management
การจัดการส่วนงานแม่บ้าน
3(3-0-6)  
        03763254Food and Beverage Management
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)  
        03763315Ethics in Hotel and Tourism Business
จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763316Cross-Cultural Learning for Tourism Management in ASEAN
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวในอาเซียน
3(3-0-6)  
        03763323Marketing Management for Hotel and Tourism Business
การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763324Service Quality Management in Hotel and Tourism Business
การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763341Management and Operations in Tourism Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763342Tour Guide
มัคคุเทศก์
3(3-0-6)  
        03763351Management and Operations in Hotel Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        03763425Strategic Management in Hotel and Tourism Business
การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763491Research Methods in Hotel and Tourism Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763497Seminar
สัมมนา
1  
        03763498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
   วิชาเฉพาะเลือก      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาความสนในเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้   
        03763243Airline Business Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)  
        03763271Local and International Cuisine Management
การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ
3(3-0-6)  
        03763332Agro Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)  
        03763333Recreation for Tourism
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763334Health Tourism
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)  
        03763335Sport Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(3-0-6)  
        03763338Niche Tourism
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
3(3-0-6)  
        03763344Golf Business Management
การจัดการธุรกิจกอล์ฟ
3(3-0-6)  
        03763345Cruise Business Management
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3(3-0-6)  
        03763346Trade Fair and Exposition Management
การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ
3(3-0-6)  
        03763347Incentive Travel Management
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0-6)  
        03763355Catering Management
การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(3-0-6)  
        03763356Bar and Beverage Management
การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์
3(3-0-6)  
        03763357Restaurant Management
การจัดการภัตตาคาร
3(3-0-6)  
        03763361Design and Layout in Restaurant
การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร
3(3-0-6)  
        03763362Menu Planning
การวางแผนรายการอาหาร
3(3-0-6)  
        03763363Food Selection and Preparation
การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร
3(3-0-6)  
        03763372Adventure Tourism
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
3(3-0-6)  
        03763373Festivals and Special Events Management
การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม
3(3-0-6)  
        03763374Museum Management
การจัดการพิพิธภัณฑ์
3(3-0-6)  
        03763426Project Development in Hotel and Tourism Business
การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763427Crisis Management in Tourism Industry
การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763428Marketing Planning and Development in Service Industry
การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)  
        03763431Sustainable Tourism Management
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3(3-0-6)  
        03763436Rural Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวชนบท
3(3-0-6)  
        03763437Conservation and Tourism Environment Management
การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763448Meeting and Convention Management
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
3(3-0-6)  
        03763458International Hotel Management
การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03763459Resort Management
การจัดการที่พักตากอากาศ
3(3-0-6)  
        03763464Food and Beverage Cost Control
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)  
        03763475Spa Management
การจัดการสปา
3(3-0-6)  
        03763476Marine Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)  
        03763477Club Management
การจัดการสโมสร
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้   
        03754362English for Global Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)  
        03754373English for Food and Beverage Service
ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)  
        03754374English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน
3(3-0-6)  
        03754391Academic English for Business Management
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03754392English for Recruitment
ภาษาอังกฤษเพื่อการสรรหาบุคคล
3(3-0-6)  
        03754473Technical English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        03754474Technical English for Tourism Business
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง   
   การฝึกงาน 400ชั่วโมง  


แผนการเรียน