หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ปีที่ปรับปรุง 2546)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การบัญชีบริหาร)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Managerial Accounting)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (145) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป33หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ106หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
  (4) ฝึกงาน400ชั่วโมง


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต  
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      106   หน่วยกิต  
        วิชาแกน52หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ39หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง  
        การฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง   


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียน 3 หน่วยกิตจากวิชา   
        03767111Basic Science
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6   หน่วยกิต   
   เลือกเรียน 6 หน่วยกิตจากวิชา   
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3(3-0)  
        03751111Man and Environment
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
        03751112Social and Politics
สังคมและการปกครอง
3(3-0)  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1(1-0)  
   เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
        03752171Philosophy and Logic
ปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(3-0)  
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาภาษา      18   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)03754112 
        03754371English for Accountant
ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
3(3-0)03754113 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
        xxxxxxxxภาษาเลือก 1/ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องขึ้นต้นด้วย 03754xxx3(3-0)  
        xxxxxxxxภาษาเลือก 2 /ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องขึ้นต้นด้วย 03754xxx3(3-0)  
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      106   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      52   หน่วยกิต   
        01130111Principles of Accounting Introductory
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-3)  
        01130321Managerial Accounting
การบัญชีบริหาร
3(3-0)01130221 
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0)03757111 
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2)  
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0)  
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0)03757111 และ 03757122 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)  
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)03757112 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0)  
        03760491Research Methods in Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
3(3-0)03757122 
        03760497Seminar
สัมมนา
1  
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      39   หน่วยกิต   
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0)01130111 
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0)01130111 
        01130221Principles of Cost Accounting
หลักการบัญชีต้นทุน
3(3-0)01130112 และ 01130211 
        01130311Advanced Accounting I
การบัญชีขั้นสูง I
3(3-0)01130112 และ 01130211 
        01130312Advanced Accounting II
การบัญชีขั้นสูง II
3(3-0)01130112 และ 01130211 
        01130331Principles of Auditing
หลักการสอบบัญชี
3(3-0)01130112 และ 01130211 
        03757361Business Taxation
การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)  
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0)03758111 
        03759312Financial Report Analysis
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3(3-0)  
        03759425Financial Modeling
รูปแบบจำลองทางการเงิน
3(2-2)03759211 
        03760323Advance Managerial Accounting
การบัญชีบริหารขั้นสูง
3(2-2)01130321 
        03760421Strategic Managerial Accounting
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
3(2-2)03760323 
        03760498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
   วิชาเฉพาะเลือก      15   หน่วยกิต   
   เลือกรายวิชาในสาขา 12 หน่วยกิต   
        01130351Accounting System
ระบบบัญชี
3(3-0)01130221 
        01130352Accounting Information System
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)01130221 และ 03757121 หรือ 01418113 
        01130361Tax Accounting
การบัญชีภาษีอากร
3(3-0)01130112 และ 01130211 
        01130413Accounting Theory
ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0)  
        01130431Problems in Auditing
ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0)01130331 
        03760221Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
3(2-2)01130111 
        03760325Applications in Accouting Systems
โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี
3(2-2)01130211 และ 03757121 
        03760441Control Management
การจัดการการควบคุม
3(2-2)03760323 
        03762344International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0)03760241 
        03763314Accounting and Finance in Hotel and Tourism Business
การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0)03759211 และ 03760111 
        xxxxxxxxเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาอีก 3 หน่วยกิต   
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง   
   การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง   


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01130111Principles of Accounting, Introductory
หลักการบัญชีขั้นต้น
3 
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1 
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03754xxxEnglish
ภาษาอังกฤษ
3 
        03768xxxPhysical Education Activities
กิจกรรมพลศึกษา
1 
        xxxxxxxxวิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        01130112Intermediate Accounting I
การบัญชีขั้นกลาง I
3 
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3 
        03754xxxEnglish
ภาษาอังกฤษ
3 
        03768xxxPhysical Education Activites
กิจกรรมพลศึกษา
1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        01130211Intermediate Accounting II
การบัญชีขั้นกลาง II
3 
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01130221Principles of Cost Accounting
หลักการบัญชีต้นทุน
3 
        01130311Advance Accounting I
การบัญชีขั้นสูง I
3 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03757361Business Taxation
การภาษีอากรธุรกิจ
3 
        03759211Financial Mangement
การจัดการทางการเงิน
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 
        xxxxxxxxภาษาเลือก3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01130312Advance Accounting II
การบัญชีขั้นสูง II
3 
        01130321Managerial Accounting
การบัญชีบริหาร
3 
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 
        03759212Financial Report Analysis
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01130331Principles of Auditing
หลักการสอบบัญชี
3 
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3 
        03759425Financial Modeling
รูปแบบจำลองทางการเงิน
3 
        03760323Advance Managerial Accounting
การบัญชีบริหารขั้นสูง
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
        xxxxxxxxภาษาเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03754371English for Accountant
ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
3 
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        03760491Research Methods in Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03760421Strategic Managerial Accounting
บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
3 
        03760497Seminar
สัมมนา
1 
        03760498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3