หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ปีที่ปรับปรุง 2554)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การบัญชีบริหาร)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Managerial Accounting)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (147) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ111หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
  (4) ฝึกงาน400ชั่วโมง


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษา15หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      111   หน่วยกิต  
        วิชาแกน33หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ63หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง  
        การฝึกงาน400ชั่วโมง 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต-  
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)  
        01301201Resource and Environmental Conservation
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต -  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(-)  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต-  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(-)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(-)  
   กลุ่มวิชาภาษา      15   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)  
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)  
   และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย)   
        01361131Thai Practical Writing
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)  
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(0-2)  
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      111   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      33   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)  
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)03757111 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)  
        03760111Fundamental Accounting Principles
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      63   หน่วยกิต   
        03754371English for Accountant I
ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี I
3(3-0-6)03754113 
        03754372English for Accountant II
ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี II
3(3-0-6)03754371 
        03757361Business Taxation
การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)03758111 
        03759312Financial Report and Financial Statement Analysis
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)03759211 
        03760112Principles of Intermediate Accounting I
หลักการบัญชีชั้นกลาง I
3(3-0-6)03760111 
        03760211Principles of Intermediate Accounting II
หลักการบัญชีชั้นกลาง II
3(3-0-6)03760111 
        03760221Principles of Advanced Accounting I
หลักการบัญชีชั้นสูง I
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760231Principles of Cost Accounting I
หลักการบัญชีต้นทุน I
3(3-0-6)03760112 
        03760321Principles of Advanced Accounting II
หลักการบัญชีชั้นสูง II
3(3-0-6)03760112 
        03760331Principles of Cost Accounting II
หลักการบัญชีต้นทุน II
3(3-0-6)03760231 
        03760332Cost Management
การบริหารต้นทุน
3(3-0-6)03760331 
        03760341Principles of Internal Auditing and Controlling
หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760342Auditing
การสอบบัญชี
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760351Principles of Tax Accounting
หลักการบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)  
        03760361Principles of Accounting Information Systems
หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)03760231 
        03760431Profit Planning and Control
การวางแผนกำไรและควบคุม
3(3-0-6)03760331 
        03760433Environmental Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)03760331 
        03760434Strategic Managerial Accounting
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)03760331 
        03760491Research Methods in Managerial Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)03757122 
        03760497Seminar
สัมมนา
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะเลือก      15   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้3(3-0-6)  
        03757335Corporate Governance
ธรรมาธิบาลในองค์กร
3(3-0-6)  
        03760322Fundamental of Risk Management Accounting
การบัญชีเพื่อการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        03760323Human Resources Management Accounting
การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)03760331 and 03757112 
        03760324International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03760171 or 03760112 and 03760211 
        03760362Application in Accouting
โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760421Accounting Policy and Standards3(3-0-6)03760221 and 03760321 
        03760422Accounting for Specific Enterprises
การบัญชีกิจการเฉพาะ
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760432Control Management
การจัดการการควบคุม
3(3-0-6)03760332 
        03760441Professional Assurance Services
การให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)03760342 
        03760442Fundamentals of Forensic Accounting
การบัญชีสืบสวนเบื้องต้น
3(3-0-6)03760342 
        03760461Information System Security and Control
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)  
        03760490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
3(3-0-6)  
        03760492Seminar in Financial Accounting
สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760493Seminar in Taxation
สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)03757361 
        03760494Seminar in External and Internal Auditing
สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)03760342 
        03760495Seminar in Accounting Information Systems and Technology
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)03760361 
        03760496Selected Topics in Managerial Accounting
เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)03760331 
        03760498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(3-0-6)  
   และ/หรือ เลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต   
        01131313Personal Finance
การเงินบุคคล
3(3-0-6)  
        01131315Credit and Collection
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
3(3-0-6)  
        01131332Principles of Insurance
หลักการประกันภัย
3(3-0-6)  
        01131414Derivative Securities
ตราสารอนุพันธ์
3(3-0-6)  
        01132211Organization Behavior
พฤติกรรมองค์กร
3(3-0-6)  
        01132337Business Negotiation
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)  
        03757322Electronic Commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)  
        03757331Business and Social Responsibilities
จริยศาสตร์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757341Change Management
การจักการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)  
        03757342Leadership in Qrganiztion
ภาวะผู้นำในองค์กร
3(3-0-6)  
        03757343Strategic Human Resource Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)  
        03757344Remuneration Management
การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)  
        03757345Organization Development
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)  
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)  
        03758212Integrated Marketing Communication
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)  
        03758213Public Relations for Business
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758214Business to Business Marketing
การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758316Business Market Management
การจัดการตลาดธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758343Retailing Management
การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)  
        03758444Internet Marketing
การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
3(3-0-6)  
        03758445Customer Relation Management
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)  
        03759425Financial Modeling
รูปแบบจำลองทางการเงิน
3(3-0-6)  
        03762341Export and Import Management
การจัดการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)  
        03764211Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764321Inventory and Distribution Center Management
การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)  
        03764331Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง   
   การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง   


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03760111Fundamental Accounting Principles
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3 
        03754xxxFundamental English
ภาษาอังกฤษ
3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาพลศึกษา1 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03760112Principles of Intermediate Accounting I
หลักการบัญชีชั้นกลาง I
3 
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
        03754xxxFundamental English
ภาษาอังกฤษ
3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาพลศึกษา1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3 
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3 
        03760211Principles of Intermediate Accounting II
หลักการบัญชีชั้นกลาง II
3 
        03754xxxFundamental English
ภาษาอังกฤษ
3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03757361Business Taxation
การภาษีอากรธุรกิจ
3 
        03760221Principles of Advanced Accounting I
หลักการบัญชีชั้นสูง I
3 
        03760231Principles of Cost Accounting I
หลักการบัญชีต้นทุน I
3 
        03754xxxFundamental English
ภาษาอังกฤษ
3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษย์ศาสตร์3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        03760321Principles of Advanced Accounting II
หลักการบัญชีชั้นสูง II
3 
        03760331Principles of Cost Accounting II
หลักการบัญชีต้นทุน II
3 
        03760361Principles of Accounting Information Systems
หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3 
        03760341Principles of Internal Auditing and Controlling
หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        03754371English for Accountant I
ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี I
3 
        03760342Auditing
การสอบบัญชี
3 
        03760332Cost Management
การบริหารต้นทุน
3 
        03760351 Principles of Tax Accounting
หลักการบัญชีภาษีอากร
3 
        xxxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03754372English for Accountant II
ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี II
3 
        03759312Financial Report and Financial Statement Analysis
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 
        03760431Profit Planning and Control
การวางแผนกำไรและควบคุม
3 
        03760433Environmental Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 
        03760491Research Methods in Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03760434Strategic Managerial Accounting
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
3 
        03760497Seminar
สัมมนา
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3