หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ปีที่ปรับปรุง 2559)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การบัญชีบริหาร)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Managerial Accounting)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (139) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
  (4) ฝึกงาน400ชั่วโมง


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข3หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ6หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก5หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
        วิชาแกน30หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ55หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก18หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      3   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข2  
   กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      6   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
        xxxxxxxxกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
   กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)03754113 
        xxxxxxxxวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร1  
   กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      5   หน่วยกิต   
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก3  
   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรีย์   
        xxxxxxxxกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      30   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)  
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management I
การจัดการทางการเงิน I
3(3-0-6)  
        03760111Fundamental Accounting Principles
หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(2-2-5)  
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      55   หน่วยกิต   
        03757361Business Taxation
การภาษีอากรธุรกิจ
3(2-2-5)  
        03760112Principles of Intermediate Accounting I
หลักการบัญชีชั้นกลาง I
3(2-2-5)  
        03760211Principles of Intermediate Accounting II
หลักการบัญชีชั้นกลาง II
3(2-2-5)03760111 
        03760221Principles of Advanced Accounting I
หลักการบัญชีชั้นสูง I
3(2-2-5)03760112 and 03760211 
        03760231Principles of Cost Accounting I
หลักการบัญชีต้นทุน I
3(2-2-5)03760112 
        03760321Principles of Advanced Accounting II
หลักการบัญชีชั้นสูง II
3(3-0-6)03760112 
        03760331Principles of Cost Accounting II
หลักการบัญชีต้นทุน II
3(2-2-5)03760231 
        03760332Cost Management
การบริหารต้นทุน
3(3-0-6)03760331 
        03760341Principles of Internal Auditing and Controlling
หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760342Auditing
การสอบบัญชี
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760351Principles of Tax Accounting
หลักการบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)  
        03760361Principles of Accounting Information Systems
หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)03760231 
        03760431Profit Planning and Control
การวางแผนและควบคุมกำไร
3(3-0-6)03760331 
        03760433Environmental Management Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)03760331 
        03760434Strategic Managerial Accounting
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)03760331 
        03760491Research Methods in Managerial Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)03757122 
        03760497Seminar
สัมมนา
1  
        03760498Special Problems
ปัญหาพิศษ
3  
    และเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้   
        03754371English for Accountant
ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
3(3-0-6)03754113 
        03754372English for International Professional Accountant
ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับสากล
3(3-0-6)03754371 
   วิชาเฉพาะเลือก      18   หน่วยกิต   
    และเลือกเรียน 3 หน่วยกิต สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือเลือกเรียน 7 หน่วยกิต สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้   
        03760390Preparation for cooperative Education
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)  
        03760490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6  
        03760499Internship
การฝึกงาน
3  
    เลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือเลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้   
        03760322Fundamental of Risk Management Accounting
การบัญชีเพื่อการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        03760323Human Resources Management Accounting
การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)03760331 and 03757112 
        03760324International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03760171 or 03760112 and 03760211 
        03760362Application in Accouting
โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี
3(2-2-5)03760112 and 03760211 
        03760421Accounting Policy and Standards
นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
3(3-0-6)03760221 and 03760321 
        03760422Accounting for Specific Enterprises
การบัญชีกิจการเฉพาะ
3(2-2-5)03760112 and 03760211 
        03760441Professional Assurance Services
การให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)03760342 
        03760442Fundamentals of Forensic Accounting
การบัญชีสืบสวนเบื้องต้น
3(3-0-6)03760342 
        03760461Information System Security and Control
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)  
        03760492Seminar in Financial Accounting
สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)03760112 and 03760211 
        03760493Seminar in Taxation
สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)03757361 
        03760494Seminar in External and Internal Auditing
สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)03760342 
        03760495Seminar in Accounting Information Systems and Technology
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)03760361 
        03760496Selected Topics in Managerial Accounting
เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)03760331 
    และ / หรือ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้   
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)  
        03757335Corporate Governance
ธรรมาธิบาลในองค์การ
3(3-0-6)  
        03757344Remuneration Management
การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)  
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)03758111 
        03758343Retailing Management
การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)  
        03758444Internet Marketing
การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
3(3-0-6)  
        03759212Financial Reporting and Analysis
การรายงานและวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0-6)03759211 
        03759361Insurance
การประกันภัย
3(3-0-6)03759211 
        03759371Personal Financial Planning I
การวางแผนทางการเงินบุคคล I
3(3-0-6)03759211 
        03764211Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03762351Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน