หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปีที่ปรับปรุง 2554)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Logistics Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (139) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
  (4) ฝึกงาน240ชั่วโมง


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
         วิชาแกน33หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ52หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะเลือก18หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 
(4) ฝึกงาน      240   ชั่วโมง  
        การฝึกงาน240ชั่วโมง 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต-  
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต-  
        03751161World Trade Regional Geography
ภูมิศาสตร์การค้าโลก
3(-)  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1(1-0)  
   และเลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต-  
        03752171Philosophy and Logic
ปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(-)  
    กลุ่มวิชาภาษา      18   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)  
   และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
        03754251English Writing
การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)  
        03754321Speech Communication
การสื่อสารด้วยวาจา
3(3-0-6)  
        03754392English for Recruitment
ภาษาอังกฤษเพื่อการสรรหาบุคคล
3(3-0-6)  
        01361131Thai Practical Writing
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)  
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(1-0-2)  
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(1-0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      33   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)  
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)  
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(2-2-5)  
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
    วิชาเฉพาะบังคับ      52   หน่วยกิต   
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)03757111 และ 03757122 
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)03757112 
        03760273Accounting for Logistics Management
การบัญชีการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03760171 
        03762371Law on International Carriage
กฏหมายการรับขนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757231 
        03762453International Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03764211 
        03764211Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764221Warehousing and Inventory Management
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)03764211 
        03764222Materials Handling and Packaging
การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)03764211 
        03764321Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและการจัดซ้อในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)03764211 
        03764331Land Transport Management
การจัดการการขนส่งทางบก
3(3-0-6)03764211 
        03764332Maritime and port Management
การจัดการท่าเรือและพานิชย์นาวี
3(3-0-6)03764211 
        03764341Logistics Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)03764211 
        03764422Strategic Supply Chain Management
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)03764211 
        03764441Logistics Modeling
การจำลองแบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)03757222 
        03764451Cargo Insurance
การประกันภัยสินค้าขนส่ง
3(3-0-6)03757231 
        03764491Basic Research Methods in Logistics Management
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03757122 
        03764497Seminar
สัมมนา
1(-)  
        03764498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(-)  
    วิชาเฉพาะเลือก      18   หน่วยกิต   
   วิชาเฉพาะเลือกให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   
        03764322Advocacy for Logistics Management
การแก้ต่างทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03757112 
        03764323Innovation Management in Supply Chain
การจัดการนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)03764211 
        03764324Service Operations in Logistics
การดำเนินการบริการในโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03764325Supplier Relationship Management
การบริหารความสัมพันธ์ของผู้จัดหา
3(3-0-6)  
        03764333Freight Forwarding and Multimodal Transport
ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)  
        03764342Geographic Information System for Supply Chain Management
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)03764211 
        03764421Total Quality Management for Logistics Management
การจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03761111 
        03764423Logistics Performance Measurement
การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03764442Simulation for Logistics Management
การจำลองสถานการณืเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03764211 หรือ 03761111 
        03764326Customer Management in Supply Chain
การจัดการลูกค้าในโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764327Special Logistics Services
การบริการโลจิสติกส์พิเศษ
3(3-0-6)  
        03764328Logistics Management in Retail Busniess
การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)  
        03764334Global Transport Networks Management
การจัดการโครงข่ายการขนส่งระดับโลก
3(3-0-6)  
        03764335Cross-border Logistics in ASEAN
โลจิสติกส์ข้ามพรมแดนในอาเซียน
3(3-0-6)  
        03764490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6(-)  
        03764496Selected Topics in Logistics Management
เรื่องเฉพาะทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
   และ/หรือเลือกเรียนจากวิชาเลือกนอกสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิตจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้3(3-0-6)  
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)03757121 และ 03757111 
        03757322Electronic Commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)  
        03757444Process Analysis and Design in Business
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)03758111 
        03762311International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03762351Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)03758111 
        03762464Industry and Trade in Asia
อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย
3(3-0-6)  
        03762465Industry and Trade in Europe
อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป
3(3-0-6)  
        03762466Industry and Trade in Africa
อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา
3(3-0-6)  
        03762467Industry and Trade in North America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ
3(3-0-6)  
        03762468Industry and Trade in South America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาใต้
3(3-0-6)  
   และ เลือกเรียนภาษาอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
        03754362English for Global Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารในธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)03754113 
        03754391Academic English for Business Management
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)03754113 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(3-0-6)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(3-0-6)  
(4) ฝึกงาน      240   ชั่วโมง   
   การฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วัน สำหรับนิสิตที่เลือกสหกิจศึกษาไม่ต้องฝึกงาน   


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1 
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3 
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1 
        xxxxxxxxกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหาภาค
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
        03754xxxภาษาอังกฤษ3 
        03768xxxกิจกรรมพละศึกษา1 
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03757231Business Law
กฏหมายธุรกิจ
3 
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3 
        03760273Accounting for Logistics Management
การบัญชีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3 
        03764211Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 
        03754xxxภาษาอังกฤษ3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03764221Warehousing and Inventory Management
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
3 
        03764222Material Handing and Packaging
การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
3 
        03754xxxภาษาอังกฤษ3 
        xxxxxxxxกลุ่มภาษา3 
        xxxxxxxxเลือกเสรี3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        03762453International Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3 
        03764321Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
3 
        03764331Land Transport Management
การจัดการการขนส่งทางบก
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxกลุ่มภาษา3 
        xxxxxxxxกลุ่มภาษา3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        03762371Low on International Carriage
กฏหมายการรับขนระหว่างประเทศ
3 
        03764332Maritime and port Management
การจัดการท่าเรือและพาณิชย์นาวี
3 
        03764341Logistics Information Techology
เทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03764422Strategic Supply Chain Management
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3 
        03764441Logistics Modeling
การจำลองแบบโลจิสติกส์
3 
        03764451Cargo Insurance
การประกันภัยสินค้าขนส่ง
3 
        03764491Basic Research Methods in Logistics Management
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03764497Seminar
สัมมนา
1 
        03764498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3