หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปีที่ปรับปรุง 2559)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Logistics Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (139) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข3หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ6หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก5หน่วยกิต 
        กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
        วิชาแกน30หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ49หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก24หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      3   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข2  
   กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      6   หน่วยกิต   
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3  
   กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ II
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ III
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)03754113 
        xxxxxxxxวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร1  
   กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      5   หน่วยกิต   
        01999111Knowledge of the Land
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)  
   และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก3  
   กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรีย์   
        xxxxxxxxรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      30   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)  
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management I
การจัดการทางการเงิน I
3(3-0-6)  
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(3-0-6)  
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      49   หน่วยกิต   
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)03757111 และ 03757122 
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)03757112 
        03760273Product and Service Costing
ต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ
3(3-0-6)03760171 
        03760276Accounting for Logistics Management
การบัญชีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03762453International Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03764211 
        03764211Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764221Inventory and Distribution Planning
สินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้า
3(3-0-6)03764211 
        03764222Warehousing and Materials Handling Management
การจัดการคลังสินค้าและการลำเลียงวัสดุ
3(3-0-6)03764211 
        03764321Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)03764211 
        03764331Land Transport Management
การจัดการการขนส่งทางบก
3(3-0-6)03764211 
        03764332Maritime and Port Management
การจัดการท่าเรือและพานิชย์นาวี
3(3-0-6)03764211 
        03764333Freight Forwarding and Multimodal Transport
ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)  
        03764422Strategic Supply Chain Management
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)03764211 
        03764441Logistics Modeling
การจำลองแบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)03757222 
        03764491Basic Research Methods in Logistics Management
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03757122 
        03764497Seminar
สัมมนา
1(-)  
        03764498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(-)  
   วิชาเฉพาะเลือก      24   หน่วยกิต   
        03764322Advocacy for Logistics Management
การแก้ต่างทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03757112 
        03764323Innovation Management in Supply Chain
การจัดการนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)03764211 
        03764324Service Operations in Logistics
การดำเนินการบริการในโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03764325Supplier Relationship Management
การบริหารความสัมพันธ์ของผู้จัดหา
3(3-0-6)  
        03764326Customer Management in Supply Chain
การจัดการลูกค้าในโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764327Special Logistics Services
การบริการโลจิสติกส์พิเศษ
3(3-0-6)  
        03764328Logistics Management in Retail Busniess
การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)  
        03764329Lean Six Sigma Management
การจัดการลีนซิกซิกม่า
3(3-0-6)  
        03764334Global Transport Networks Management
การจัดการโครงข่ายการขนส่งระดับโลก
3(3-0-6)  
        03764335Cross-border Logistics in ASEAN
โลจิสติกส์ข้ามพรมแดนในอาเซียน
3(3-0-6)  
        03764336Railway Transport Management
การจัดการขนส่งทางราง
3(3-0-6)  
        03764337Passenger Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ผู้โดยสาร
3(3-0-6)  
        03764341Logistics Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)03764211 
        03764342Geographic Information System for Supply Chain Management
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)03764211 
        03764390Cooperative Education Preparation
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)  
        03764421Total Quality Management for Logistics Management
การจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03761111 
        03764423Logistics Performance Measurement
การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03764424Entrepreneurship in Logistics Business
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
        03764425Humanitarian Logistics
โลจิสติกส์เพื่อมนุษยธรรม
3(3-0-6)  
        03764426Supply Chain Risk Management
การจัดการความเสี่ยงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764427Sustainable Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)  
        03764428Food Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทานอาหาร
3(3-0-6)  
        03764442Simulation for Logistics Management
การจำลองสถานการณืเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)03764211 และ 03761111 
        03764443Supply Chain Science
วิทยาการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)  
        03764490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6(-)  
        03764496Selected Topics in Logistics Management
เรื่องเฉพาะทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)  
   และ / หรือ เลือกเรียนจากรายวิชานอกสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้   
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)  
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)03757121 และ 03757111 
        03757322Electronic Commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)  
        03757444Process Analysis and Design in Business
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)03758111 
        03762212International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757112 
        03762351Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0-6)03758111 
        03762464Industry and Trade in Asia
อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย
3(3-0-6)  
        03762465Industry and Trade in Europe
อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป
3(3-0-6)  
        03762466Industry and Trade in Africa
อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา
3(3-0-6)  
        03762467Industry and Trade in North America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ
3(3-0-6)  
        03762468Industry and Trade in South America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาใต้
3(3-0-6)  
    และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้   
        03754362English for Global Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารในธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)03754113 
        03754391Academic English for Business Management
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)03754113 
    และเลือกเรียนกลุ่มวิชากฏหมายอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้   
        03762371Law on International Carriage
กฏหมายการรับขนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)03757231 
        03764451Cargo Insurance
การประกันภัยสินค้าขนส่ง
3(3-0-6)03757231 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(3-0-6)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(3-0-6)  


แผนการเรียน