หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ปีที่ปรับปรุง 2557)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investment  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Finance and Investment)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Finance and Investment)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (139) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2)หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2)หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
        วิชาแกน33หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ52หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก 18หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์1  
   กลุ่มวิชาภาษา      18   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)  
   และให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx:01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx:01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx:01355xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1,1  
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา1,1  
(2)หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      33   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)  
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)03757111 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฏหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management I
การจัดการทางการเงิน I
3(3-0-6)  
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(3-0-6)  
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      52   หน่วยกิต   
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)03757112 
        03759212Financial Reporting and Analysis
การรายงานและวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0-6)03759211 
        03759213Ethics, Corporate Governance,Law and Regulations
จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และระเบียบกฏเกณฑ์
3(3-0-6)  
        03759231Principles of Investment
หลักการลงทุน
3(3-0-6)03759211 
        03759241Financial Markets and Institutions
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(2-2-5)  
        03759311Financial Communication and Presentation
การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน
3(3-0-6)03759211 
        03759321Financial Management II
การจัดการทางการเงิน II
3(3-0-6)03759211 
        03759322Computer Application in Finance and Investment
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงินและการลงทุน
3(2-2-5)03759231 
        03759331Investment in Equity Securities
การลงทุนในตราสารทุน
3(3-0-6)03759231 
        03759332Investment in Fixed Income Securities
การลงทุนในตราสารหนี้
3(3-0-6)03759231 
        03759351International Financial Management I
การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ I
3(3-0-6)03759211 
        03759361Insurance
การประกันภัย
3(3-0-6)03759211 
        03759371Personal Financial Planning I
การวางแผนทางการเงินบุคคล I
3(3-0-6)03759211 
        03759461Financial Risk Management
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)03759211 
        03759491Basics Research Methods in Finance and Investment
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงินและการลงทุน
3(3-0-6)03757122 
        03759497Seminar
สัมมนา
3(3-0-6)  
        03759498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(3-0-6)  
        03760271Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)03760171 
   วิชาเฉพาะเลือก       18   หน่วยกิต   
        03759333Investment in Derivative Securities
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
3(3-0-6)03759231 
        03759341Financial Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)03759211 
        03759342Credit Management
การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)03759211 
        03759352International Financial Management II
การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ II
3(3-0-6)03759351 
        03759362Life and Health Insurance
การประกันชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)03759361 
        03759422Budgeting and Financial Planning
การจัดทำงบประมาณและการวางแผนทางการเงิน
3(3-0-6)03759211 
        03759423Entrepreneurial Finance
การเงินสำหรับการประกอบการ
3(3-0-6)03759211 
        03759424Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring
การควบรวม การเข้าซื้อ และการปรับโครงสร้างกิจการ
3(3-0-6)03759211 
        03759425Project Analysis and Evaluation
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3(3-0-6)03759211 
        03759431Alternative Investment
การลงทุนทางเลือก
3(3-0-6)03759231 
        03759432Behavioral Finance
การเงินเชิงพฤติกรรม
3(3-0-6)03759231 
        03759433Portfolio Management
การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3(3-0-6)03759231 
        03759441Commercial Banking
การธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)03759211 
        03759442Investment Banking
การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)03759211 
        03759462Non-Life Insurance
การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)03759361 
        03759471Personal Financial Planning II
การวางแผนทางการเงินบุคคล II
3(3-0-6)03759371 
        03759490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
3(3-0-6)  
        03759496Selected Topics in Finance and Investment
เรื่องเฉพาะทางการเงินและการลงทุน
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxเลือกเสรี3(3-0-6)  
        xxxxxxxxเลือกเสรี3(3-0-6)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3 
        03768xxx -
กิจกรรมพลศึกษา
1 
        xxxxxxxx -
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 
        xxxxxxxx -
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
        0375xxx -
ภาษาอังกฤษ
3 
        03768xxx -
กิจกรรมพลศึกษา
1 
        xxxxxxxx -
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03757231Business Law
กฏหมายธุรกิจ
3 
        03759211Financial Management I
การจัดการทางการเงิน I
3 
        03759241Financial Markets and Institutions
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 
        03760271Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3 
        0375xxx -
ภาษาอังกฤษ
3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03759212Financial Reporting Analysis
การรายงานและวิเคราะห์ทางการเงิน
3 
        03759213Ethics, Corporate Governance,Law and Regulations
จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และระเบียบกฏเกณฑ์
3 
        03759231Principles of Investment
หลักการลงทุน
3 
        0375xxx -
ภาษาอังกฤษ
3 
        xxxxxxxx -
เลือกเสรี
3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        03759311Financial Communication and Presentation
การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน
3 
        03759321Financial Management II
การจัดการทางการเงิน II
3 
        03759331Investment in Equity Securities
การลงทุนในตราสารทุน
3 
        03759351International Financial Management I
การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ I
3 
        03759361Insurance
การประกันภัย
3 
        xxxxxxxx -
วิชาเฉพาะเลือก
3 
        xxxxxxxx -
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        03759322Computer Application in Finance and Investment
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงินและการลงทุน
3 
        03759332Investment in Fixed Income Securities
การลงทุนในตราสารหนี้
3 
        03759371Personal Financial Planning I
การวางแผนทางการเงินบุคคล I
3 
        xxxxxxxx -
วิชาเฉพาะเลือก
3 
        xxxxxxxx -
วิชาเฉพาะเลือก
3 
        xxxxxxxx -
วิชาเฉพาะเลือก
3 
        xxxxxxxx -
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        03759461Financial Risk Management
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3 
        03759491Basiscs Research Methods in Finance andInvestment
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงินและการลงทุน
3 
        xxxxxxxx -
วิชาเฉพาะเลือก
3 
        xxxxxxxx -
เลือกเสรี
3 
        xxxxxxxx -
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03759497Seminar
สัมมนา
1 
        03759498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxx -
วิชาเฉพาะเลือก
3