หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
ชื่อหลักสูตร             ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investment ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Finance and Investment)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Finance and Investment)     
 สาขาวิชาปีที่ปรับปรุงหน่วยกิตรวมปีที่ศึกษารหัสนิสิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการลงทุน) 2557139458*,59*,60*,61*,62*