-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(คณะวิทยาการจัดการ)
01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ศุภาภาส คำโตนด
 • 3-XJ80
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  505-11
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ80
  (ภาคพิเศษ)
  505-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ80
  (ภาคพิเศษ)
  506-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ80
  (ภาคพิเศษ)
  507-11
  03770599Thesis
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ80
  (ภาคพิเศษ)
  506-11
  03770599Thesis
 • อาจารย์ศุภาภาส คำโตนด
 • 3-XJ80
  (ภาคพิเศษ)
  515-11
  -รักษาสถานภาพนิสิต(คณะวิทยาการจัดการ)
  00000000Maintain Student Status
 • ยังไม่ระบุอาจารย์ผู้สอน
 • 0-XG80
  XJ80
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  0-2015


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน