-
 
 
เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค ปี     ด้วย  |  


จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 92  หมู่ ส่งเกรดแล้ว 88 หมู่ ตรวจสอบเกรดแล้ว 86 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยคณะG.LecG.Labลงผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
101101532Advanced Economics of Industrial Organization3G513026พัฒน์ พัฒนรังสรรค์12/27/2018 5:24:10 PM1/2/2019 10:37:43 AM
201110511Managerial Economics I3G513036จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์12/27/2018 6:01:10 PM1/2/2019 9:34:23 AM
301110512Managerial Economics II3G513036ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์12/27/2018 5:47:44 PM1/2/2019 10:18:08 AM
401110532International Business Economics3G513020ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล12/28/2018 10:51:31 AM1/2/2019 10:48:19 AM
501110541Advanced Marketing Business Economics3G513036นรารัก บุญญานาม1/3/2019 4:10:11 PM1/4/2019 10:09:54 AM
601110591Research Methods for Business Economics3G513032พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์12/27/2018 5:30:56 PM1/2/2019 10:43:22 AM
701110595Independent Study3G051318ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์12/19/2018 2:30:02 PM1/2/2019 10:44:13 AM
801110597Seminar1G513032ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์12/19/2018 2:17:30 PM1/2/2019 10:46:55 AM
901110599Thesis6G051314ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์12/19/2018 2:26:25 PM1/2/2019 10:45:15 AM
1001355501English Required by Graduate School3R505010ศุภาภาส คำโตนด10/1/2018 3:50:25 PM10/3/2018 12:55:14 PM
1101355501English Required by Graduate School3R80009ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล12/17/2018 2:20:06 PM1/5/2019 2:50:16 PM
1201403421Spectroscopy of Organic Compounds3S80101สุวพร เหลืองขมิ้น1/2/2019 3:22:03 PM1/5/2019 2:52:45 PM
1303601453Electric Power Systems Analysis II3T80101นาตยา คล้ายเรือง1/2/2019 11:02:18 PM1/4/2019 2:04:51 PM
1403601512Numerical Analysis for Electrical Engineers3T80004สุภัทรชัย ชมพันธุ์1/3/2019 11:57:11 AM1/4/2019 2:03:23 PM
1503601543Power Inverters3T80004ไพโรจน์ ทองประศรี12/29/2018 12:17:52 PM1/4/2019 2:04:06 PM
1603601549Renewable Energy and Smart Gril Technologies3T80004อุมารินทร์ แสงพานิช12/29/2018 4:50:50 PM1/4/2019 2:04:28 PM
1703601597Seminar1T80001ไพโรจน์ ทองประศรี12/29/2018 12:18:38 PM1/4/2019 2:03:43 PM
1803601599Thesis6T08301ไพโรจน์ ทองประศรี12/29/2018 12:18:49 PM1/4/2019 2:03:01 PM
1903604514Convection Heat Transfer3T80005สมพล สกุลหลง12/25/2018 4:07:42 PM1/7/2019 10:24:39 AM
2003604517Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer3T80007สืบสกุล คุรุรัตน์12/25/2018 9:06:41 AM1/7/2019 10:21:49 AM
2103604519Advanced Combustion3T80003สถาพร เชื้อเพ็ง1/2/2019 10:55:44 AM1/7/2019 10:23:23 AM
2203604522Alternative Fuels for Vehicles3T80006สถาพร เชื้อเพ็ง1/2/2019 10:58:13 AM1/7/2019 10:23:01 AM
2303604555Design and Analysis of Mechatronics Systems3T80003กิตติพงษ์ เยาวาจา1/4/2019 11:44:34 AM1/7/2019 10:27:03 AM
2403604591Research Methods in Mechanical and Design Engineering1T800012กิตติพงษ์ เยาวาจา1/4/2019 11:45:47 AM1/7/2019 10:29:27 AM
2503604597Seminar1T800012รัฐพล สาครสินธุ์12/20/2018 6:45:24 PM1/7/2019 10:22:28 AM
2603604598Special Problems3T800013ณัฐพล จันทร์พาณิชย์12/24/2018 4:07:51 PM12/25/2018 2:39:30 PM
2703604599Thesis7T08303ณัฐพล จันทร์พาณิชย์12/24/2018 3:54:00 PM1/7/2019 10:23:48 AM
2803604599Thesis6T08311สุจินต์ วันชาติ12/23/2018 3:55:57 PM1/7/2019 10:24:13 AM
2903604599Thesis6T08320สืบสกุล คุรุรัตน์  
3003604599Thesis6T08330สถาพร เชื้อเพ็ง  
3103604599Thesis6T08342กิตติพงษ์ เยาวาจา1/4/2019 11:46:12 AM1/7/2019 10:29:59 AM
3203626511Decisions and Statistics in Engineering Management3T820016ศิริรัตน์ ชุติชูเดช1/3/2019 11:41:47 PM1/4/2019 10:31:09 AM
3303626531Integrated Productivity and Environmental Management3T820016ชัยวัฒน์ นุ่มทอง12/20/2018 10:30:12 AM1/4/2019 10:26:28 AM
3403626541Enterprise Diagnosis3T82008นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/21/2018 11:55:26 AM1/4/2019 10:27:16 AM
3503626543Leadership and Organizational Behavior3T820016ศิริรัตน์ ชุติชูเดช12/26/2018 11:26:27 AM1/4/2019 10:31:55 AM
3603626597Seminar1T820016เชฎฐา ชำนาญหล่อ12/20/2018 11:10:10 AM1/4/2019 10:30:18 AM
3703626599Thesis6T08908นัฎฐวิกา จันทร์ศรี12/21/2018 11:55:40 AM1/4/2019 10:25:42 AM
3803627511Principles of Safety Engineering and Environmental Management3T820029พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์1/3/2019 9:16:06 PM1/4/2019 2:00:53 PM
3903627523Engineering Design of Safety3T820014สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2019 10:01:56 AM1/4/2019 10:22:45 AM
4003627525Fire Safety Design3T820029สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2019 9:47:39 AM1/4/2019 10:21:54 AM
4103627526Industrial Fire Protection3T820014สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/2/2019 9:08:17 PM1/4/2019 10:15:59 AM
4203627531Solid and Hazardous Waste Reduction3T820014พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์1/3/2019 8:22:38 PM1/4/2019 1:59:04 PM
4303627532Environmental Science and Society3T820029สุนทรี ขุนทอง1/3/2019 3:48:18 PM1/4/2019 2:02:19 PM
4403627591Research Methods in Safety Engineering and Environmental Management1T820029สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2019 8:49:18 AM1/4/2019 10:14:48 AM
4503627595Independent Study3T08901สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2019 12:57:04 PM1/4/2019 10:13:53 AM
4603627597Seminar1T820043สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/2/2019 9:15:38 PM1/4/2019 10:24:59 AM
4703627599Thesis12T089013สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ1/3/2019 1:02:05 PM1/4/2019 10:23:29 AM
4803688521Metabolites from Natural Products3S80001ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,สุวพร เหลืองขมิ้น1/3/2019 11:53:39 AM1/4/2019 2:06:17 PM
4903688522Techniques on Extraction, Separation and Analysis of Natural Products4S8008300สุวพร เหลืองขมิ้น,ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล  
5003688532Toxicology of Natural Products3S80003ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล1/3/2019 11:55:34 AM1/4/2019 2:06:43 PM
5103688552Development of Natural Products for Commercial3S80003ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,สุวพร เหลืองขมิ้น,จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล12/28/2018 1:25:18 PM1/4/2019 2:07:24 PM
5203688597Seminar1S80002ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี,สุวพร เหลืองขมิ้น12/28/2018 1:24:03 PM1/4/2019 2:08:06 PM
5303688599Thesis2S08302จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล12/25/2018 4:09:31 PM1/4/2019 2:07:48 PM
5403759211Financial Management3R50503สุนทรี เหล่าพัดจัน12/27/2018 11:45:27 AM1/3/2019 4:21:32 PM
5503759211Financial Management3R80002สุนทรี เหล่าพัดจัน12/27/2018 11:49:33 AM1/3/2019 4:21:52 PM
5603760271Accounting for Business Management3R80003สมบูรณ์ สารพัด1/3/2019 2:49:50 PM1/4/2019 3:24:26 PM
5703770521High Performance Organization Management3R505034อำนาจ ธีระวนิช1/3/2019 9:58:31 AM1/8/2019 3:54:08 PM
5803770521High Performance Organization Management3R800010อำนาจ ธีระวนิช1/3/2019 9:58:44 AM 
5903770521Industrial Organization and Management Theory3R80002อำนาจ ธีระวนิช1/3/2019 9:58:36 AM1/4/2019 3:09:02 PM
6003770529Strategic Management for Industry3R505018กิติยา ทัศนะบรรจง1/3/2019 9:18:08 AM1/4/2019 3:04:07 PM
6103770529Strategic Management for Industry3R80007กิติยา ทัศนะบรรจง1/3/2019 11:14:22 AM1/4/2019 3:06:50 PM
6203770531Industrial Project Feasibility Studies3R505012ฐิติมา ไชยะกุล1/3/2019 3:47:01 PM 
6303770531Finance and Accounting for Industrial Management3R505034สมบูรณ์ สารพัด,สุนทรี เหล่าพัดจัน1/3/2019 2:50:08 PM1/8/2019 3:59:09 PM
6403770531Finance and Accounting for Industrial Management3R800010สมบูรณ์ สารพัด,สุนทรี เหล่าพัดจัน1/3/2019 2:50:18 PM1/4/2019 3:19:54 PM
6503770541Production Management for Industry3R505034ฐิติมา ไชยะกุล1/3/2019 3:22:42 PM1/4/2019 3:10:54 PM
6603770541Production Management for Industry3R800010ฐิติมา ไชยะกุล1/3/2019 3:22:51 PM 
6703770541Production Management for Industry3R80002ฐิติมา ไชยะกุล1/3/2019 3:23:07 PM1/8/2019 3:53:04 PM
6803770595Independent Study3R05051สุนทรี เหล่าพัดจัน12/27/2018 11:51:51 AM1/3/2019 10:52:32 AM
6903770595Independent Study3R05062จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์12/22/2018 11:22:07 AM1/5/2019 2:51:14 PM
7003770595Independent Study3R05071ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล1/2/2019 3:09:52 PM1/5/2019 2:50:46 PM
7103770595Independent Study3R05081ฐิติมา ไชยะกุล1/3/2019 3:23:17 PM1/4/2019 3:25:18 PM
7203770595Independent Study3R05092เจษฏา วงศ์แสนสุขเจริญ1/4/2019 2:15:12 PM1/8/2019 9:27:49 AM
7303770595Independent Study3R05102สมบูรณ์ สารพัด1/3/2019 2:50:28 PM1/4/2019 3:24:51 PM
7403770595Independent Study3R05112กิติยา ทัศนะบรรจง12/26/2018 10:49:23 AM1/3/2019 10:51:20 AM
7503770595Independent Study3R05121จุมพฏ บริราช12/28/2018 1:46:26 PM1/2/2019 4:10:57 PM
7603770595Independent Study3R05133นิภา นิรุตติกุล12/28/2018 10:39:28 AM1/2/2019 4:11:33 PM
7703770595Independent Study3R05141พงษ์ภัค บานชื่น1/4/2019 4:13:01 PM1/4/2019 3:25:42 PM
7803770595Independent Study3R05152อัควรรณ์ แสงวิภาค1/2/2019 11:00:05 AM1/2/2019 4:12:07 PM
7903770596Selected Topics in Industrial Administration Development3R505018เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ1/4/2019 3:03:34 PM1/8/2019 9:29:13 AM
8003770596Selected Topics in Industrial Administration Development3R80009เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ1/4/2019 3:08:13 PM1/8/2019 9:29:35 AM
8103770597Seminar1R050518เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ1/4/2019 2:07:20 PM1/8/2019 9:28:38 AM
8203770597Seminar1R08009จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์12/24/2018 11:20:47 AM1/5/2019 2:52:23 PM
8303770599Thesis3R05051สุนทรี เหล่าพัดจัน12/27/2018 11:53:27 AM1/3/2019 10:53:12 AM
8403770599Thesis3R05063จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์12/22/2018 11:22:29 AM1/5/2019 2:51:52 PM
8503770599Thesis3R05101กิติยา ทัศนะบรรจง12/26/2018 10:49:15 AM1/3/2019 10:51:54 AM
8603770599Thesis3R05123ฐิติมา ไชยะกุล 1/4/2019 3:12:32 PM
8703770599Thesis3R05145นิภา นิรุตติกุล12/28/2018 10:41:27 AM1/2/2019 4:09:42 PM
8803770599Thesis3R05162พงษ์ภัค บานชื่น1/4/2019 4:12:53 PM1/4/2019 3:26:04 PM
8903770599Thesis3R05182เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ1/4/2019 2:13:07 PM1/8/2019 9:28:10 AM
9003770599Thesis3R05195สมบูรณ์ สารพัด1/3/2019 2:50:38 PM1/4/2019 3:26:31 PM
9103770599Thesis3R05202อัควรรณ์ แสงวิภาค1/2/2019 11:02:52 AM1/2/2019 4:10:24 PM
9203770599Thesis3R08008สุนทรี เหล่าพัดจัน,จุมพฏ บริราช,อัควรรณ์ แสงวิภาค,อำนาจ ธีระวนิช,ฐิติมา ไชยะกุล1/3/2019 10:36:45 AM1/4/2019 3:08:21 PM

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา9990
2วิทยาการจัดการ4140381
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ0000
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา6660
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา3333330
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
   
รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน