รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5430300659 ชื่อ-สกุล นายพัทธดนย์ พงศ์ชัยประเสริฐ  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
201204435CProgramming Language Concept3800Th-9-12(17101)0-
301355113CFoundation English III3804W-9.3-12.3(17207)0-
403603312CProbability and Random Processes for Computer Engineers3800F-13-16(17301)0-
หน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต