ไม่พบรายวิชา
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5430300659 ชื่อ-สกุล นายพัทธดนย์ พงศ์ชัยประเสริฐ  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิตรวม หน่วยกิต