ไม่พบรายวิชา
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300081 ชื่อ-สกุล นายเกียรติศักดิ์ ผสมทรัพย์  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิตรวม หน่วยกิต