รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300081 ชื่อ-สกุล นายเกียรติศักดิ์ ผสมทรัพย์  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175126CTakraw for Health10-830Tu-8-10(อาคาร 13 พลศึกษา)
201204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
301204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
401204496CSelected Topics in Computer Engineering3800M-9.3-12.3(17102)0-
501204499CComputer Engineering Project20-833-
601355204CFundamental English Listening-Speaking3806Sat-9-12(17207)0-
703603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
803603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
903604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3820Tu-17-20(17201)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต