รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300090 ชื่อ-สกุล นางสาวขวัญฤดี คู่มงคล  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204342CManaging Software Development3800F-13-16(17101)0-
201204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
301204435CProgramming Language Concept3800Th-9-12(17101)0-
401204495CComputer Engineering Project Preparation2800Th-16.3-18.3(-)0-
501204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
601999141CMan and Society3800Sat-9-12(17402)0-
หน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต