รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300197 ชื่อ-สกุล นายโชคชัย ส่งศิลปวัฒน์  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
201204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
301204497CSeminar10-830Tu-9.3-12.3(10306)
401204499CComputer Engineering Project20-837-
501418333CFormal Language and Automata Theory3800W-8-11(5201)0-
603603213CAlgorithm Design and Analysis3801M-15.3-17
Th-12.3-14
(17102,17102)
0-
703603251CDatabase Systems3801M-14-15.3
Tu-8-9.3
(17305,17209)
0-
803603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
903603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
1003604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3820Tu-17-20(17201)0-
หน่วยกิตรวม 25 หน่วยกิต