รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300219 ชื่อ-สกุล นายณณัท จิรภิวงษ์  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204214CProgramming Skills Development Laboratory10-830F-16.3-19.3(Lab Com II)
201204322CEmbedded System3800Tu-9-12(Lab Com2)0-
301204342CManaging Software Development3800F-13-16(17101)0-
401204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
501204495CComputer Engineering Project Preparation2807Th-16.3-18.3(-)0-
601417267CEngineering Mathematics III3803W-13-16(6103)0-
701999012CHealth for Life3800W-9-12(1101)0-
หน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต