รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300227 ชื่อ-สกุล นายณัฐ ธำรงธีระกุล  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204322CEmbedded System3800Tu-9-12(Lab Com2)0-
201204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
301204495CComputer Engineering Project Preparation2805Th-16.3-18.3(-)0-
401204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
501204498CSpecial Problems3800Sun-9-12(17101)0-
601424201CLife and Environmental Science3802Th-9.3-12.3(17403)0-
701999141CMan and Society3800Sat-9-12(17402)0-
หน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต