รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300243 ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐฐาพร แสงอรุณ  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175165CWeight Training for Health10-830Th-13-15(-)
201204212CAbstract Data Types and Problem Solving3800M-9-12(10305)0-
301204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
401204495CComputer Engineering Project Preparation2802-0-
501204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
601205201CIntroduction to Electrical Engineering3800-0-
703603341CSoftware Engineering4800Sat-10-13(17301)830Sat-14-17(17301)
หน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต