รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300278 ชื่อ-สกุล นายณัฐวัชร แป้นทอง  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-830M-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201175151CMartial Art with Thai Sword10-830Tu-13-15(อาคาร 13 พลศึกษา)
301204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
401204499CComputer Engineering Project20-835-
501355204CFundamental English Listening-Speaking3803Tu-9.3-12.3(10203)0-
601999012CHealth for Life3800W-9.3-12.3(17402)0-
703603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
803603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
903603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต