รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300294 ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์ ชัยสันติเกียรติ  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
201204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
301204499CComputer Engineering Project20-833-
401355204CFundamental English Listening-Speaking3806Sat-9-12(17207)0-
503603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
603603223CComputer Architecture and Organization3800W-14-17(17302)0-
703603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
803603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต