รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300596 ชื่อ-สกุล นายพันธกิจ จันทนจินดา  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
201204499CComputer Engineering Project20-831-
301999012CHealth for Life3800W-9.3-12.3(17402)0-
403603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
503603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต