รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300618 ชื่อ-สกุล นายพิเชฐ รุ่งสงวนวงษ์  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204212CAbstract Data Types and Problem Solving3801Th-9-12(10304)0-
201204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
301204495CComputer Engineering Project Preparation2809Th-16.3-18.3(-)0-
401204498CSpecial Problems3800Sun-9-12(17101)0-
501417267CEngineering Mathematics III3800W-9.3-12.3(6103)0-
603603312CProbability and Random Processes for Computer Engineers3800F-13-16(17301)0-
703603341CSoftware Engineering4800Sat-10-13(17301)830Sat-14-17(17301)
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต