รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300626 ชื่อ-สกุล นายพิทวัส ไชยะคำ  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175129CFutsal for Health10-832F-9.3-11.3(-)
201204212CAbstract Data Types and Problem Solving3801Th-9-12(10304)0-
301204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
401204426CNetwork Configuration10-830W-16.3-19.3(Lab com1)
501204495CComputer Engineering Project Preparation2800Th-16.3-18.3(-)0-
601417267CEngineering Mathematics III3800W-9.3-12.3(6103)0-
703603341CSoftware Engineering4800Sat-10-13(17301)830Sat-14-17(17301)
หน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต