รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300723 ชื่อ-สกุล นายวีรภัทร ธรรมวัฒนา  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204214CProgramming Skills Development Laboratory10-830F-16.3-19.3(Lab Com II)
201204322CEmbedded System3800Tu-9-12(Lab Com2)0-
301204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
401204495CComputer Engineering Project Preparation2801Th-16.3-18.3(-)0-
501358101CElementary Japanese I3804Sun-9-12(10210)0-
601417267CEngineering Mathematics III3800W-9.3-12.3(6103)0-
701424201CLife and Environmental Science3802Th-9.3-12.3(17403)0-
803603312CProbability and Random Processes for Computer Engineers3800F-13-16(17301)0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต