รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300740 ชื่อ-สกุล นายศยาม จิตรประเสริฐ  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-832W-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
301204496CSelected Topics in Computer Engineering3800M-9.3-12.3(17102)0-
401204499CComputer Engineering Project20-836-
503603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
603603223CComputer Architecture and Organization3800W-14-17(17302)0-
703603251CDatabase Systems3800M-15.3-17
Tu-11-12.3
(17305,17305)
0-
803603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
903603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต