รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300758 ชื่อ-สกุล นายศรัณย์ มั่นคง  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204331CSystem Software3800M-16.3-19.3(17101)0-
201204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
301204495CComputer Engineering Project Preparation2803Th-16.3-18.3(-)0-
401204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
501205201CIntroduction to Electrical Engineering3800-0-
601424201CLife and Environmental Science3802Th-9.3-12.3(17403)0-
703603321CMicrocontroller and Microprocessor System Design3800F-9-12(17301)0-
หน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต