รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300758 ชื่อ-สกุล นายศรัณย์ มั่นคง  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
201204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
301204498CSpecial Problems3800-0-
401204499CComputer Engineering Project20-833-
503601202CElectrical Engineering Laboratory I10-834Sat-11-14(EE Lab)
603603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
703603214CProgramming Skills Development Laboratory10-832M-17.3-20.3(-)
803603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
903603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
1003604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3801Tu-11-12.3
F-11-12.3
(17106,17102)
0-
หน่วยกิตรวม 23 หน่วยกิต