รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300774 ชื่อ-สกุล นางสาวศศิกมล แพคงคา  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204212CAbstract Data Types and Problem Solving3800M-9-12(10305)0-
201204322CEmbedded System3800Tu-9-12(Lab Com2)0-
301204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
401204495CComputer Engineering Project Preparation2809Th-16.3-18.3(-)0-
501204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
601424201CLife and Environmental Science3802Th-9.3-12.3(17403)0-
703603341CSoftware Engineering4800Sat-10-13(17301)830Sat-14-17(17301)
หน่วยกิตรวม 19 หน่วยกิต