รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300821 ชื่อ-สกุล นายศุภชัย เล็กสวัสดิ์  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-832W-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
301204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
401204499CComputer Engineering Project20-835-
501355204CFundamental English Listening-Speaking3806Sat-9-12(17207)0-
603603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
หน่วยกิตรวม 13 หน่วยกิต