รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300839 ชื่อ-สกุล นายศุภณัฐ ชลคีรี  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
201204452CInformation Technology Management3800F-9.3-12.3(17101)0-
301204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
401204496CSelected Topics in Computer Engineering3800M-9.3-12.3(17102)0-
501204499CComputer Engineering Project20-834-
601355204CFundamental English Listening-Speaking3801M-13-16(10210)0-
703603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
803603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต