รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300855 ชื่อ-สกุล นายสาธิต บำเพ็ญบุญ  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204322CEmbedded System3800Tu-9-12(Lab Com2)0-
201204331CSystem Software3800M-16.3-19.3(17101)0-
301204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
401204495CComputer Engineering Project Preparation2805Th-16.3-18.3(-)0-
501204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
601204498CSpecial Problems3800Sun-9-12(17101)0-
703603321CMicrocontroller and Microprocessor System Design3800F-9-12(17301)0-
หน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต