รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300855 ชื่อ-สกุล นายสาธิต บำเพ็ญบุญ  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-832W-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201175165CWeight Training for Health10-830W-13-15(อาคาร 13 พลศึกษา)
301204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
401204452CInformation Technology Management3800F-9.3-12.3(17101)0-
501204482CComputer-Human Interfaces3800F-14-17(17105)0-
601204499CComputer Engineering Project20-835-
701355204CFundamental English Listening-Speaking3806Sat-9-12(17207)0-
803603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
903603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต