รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300901 ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาพร แหลมกีก่ำ  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101204214CProgramming Skills Development Laboratory10-830F-16.3-19.3(Lab Com II)
201204342CManaging Software Development3800F-13-16(17101)0-
301204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
401204426CNetwork Configuration10-830W-16.3-19.3(Lab com1)
501204495CComputer Engineering Project Preparation2809Th-16.3-18.3(-)0-
601204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
701424201CLife and Environmental Science3802Th-9.3-12.3(17403)0-
หน่วยกิตรวม 14 หน่วยกิต