ไม่พบรายวิชา
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300901 ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาพร แหลมกีก่ำ  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิตรวม หน่วยกิต