รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300987 ชื่อ-สกุล นางสาวอรัญญา ตรีสมุทรกุล  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-830M-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
301204499CComputer Engineering Project20-839-
401355204CFundamental English Listening-Speaking3807Sat-13-16(17207)0-
501999141CMan and Society3800Sat-9-12(17401)0-
603603251CDatabase Systems3801M-14-15.3
Tu-8-9.3
(17305,17209)
0-
703603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
803603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 19 หน่วยกิต