รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530300995 ชื่อ-สกุล นางสาวอรุชา โกไศยกานนท์  รหัสสาขา  T02
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175168CJogging for Health10-834Th-6-8(-)
201204322CEmbedded System3800Tu-9-12(Lab Com2)0-
301204425CNetwork Programming3800Tu-13-16(Lab Com1)0-
401204426CNetwork Configuration10-830W-16.3-19.3(Lab com1)
501204495CComputer Engineering Project Preparation2803Th-16.3-18.3(-)0-
601204497CSeminar10-830W-9-12(10302)
701999012CHealth for Life3900W-13-16(17308)0-
803603312CProbability and Random Processes for Computer Engineers3800F-13-16(17301)0-
หน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต