รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5530301037 ชื่อ-สกุล นางสาวอิมพิภรณ์ ดิลกวัฒนสุนทร  รหัสสาขา  T02
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-830M-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201204352CLaws and Ethics in Information Technology3800Tu-15.3-17
F-17-18.3
(17301,17302)
0-
301204499CComputer Engineering Project20-838-
403601202CElectrical Engineering Laboratory I10-834Sat-11-14(EE Lab)
503603213CAlgorithm Design and Analysis3801M-15.3-17
Th-12.3-14
(17102,17102)
0-
603603214CProgramming Skills Development Laboratory10-832M-17.3-20.3(-)
703603223CComputer Architecture and Organization3800W-14-17(17302)0-
803603251CDatabase Systems3801M-14-15.3
Tu-8-9.3
(17305,17209)
0-
903603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
1003603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต