รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300041 ชื่อ-สกุล นายกฤษฎา มากทรัพย์สุโข  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175126CTakraw for Health10-830Tu-8-10(อาคาร 13 พลศึกษา)
201999033CArts of Living3800W-9.3-12.3(17401)0-
303603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
403603223CComputer Architecture and Organization3800W-14-17(17302)0-
503603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
603603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
703603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
803603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต