รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300067 ชื่อ-สกุล นายกิตติโชค ศรีสุวรรณ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-830M-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201175151CMartial Art with Thai Sword10-831Tu-16-18(อาคาร 13 พลศึกษา)
301424201CLife and Environmental Science3800Tu-8-9.3
W-8-9.3
(17403,17403)
0-
403603213CAlgorithm Design and Analysis3801M-15.3-17
Th-12.3-14
(17102,17102)
0-
503603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
603603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
703603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
803603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
903603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
1003603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต