รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300083 ชื่อ-สกุล นางสาวเกวลี ไตรวิทยาศิลป์  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
203603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
303603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
403603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
หน่วยกิตรวม 10 หน่วยกิต